nuq bop bom: 'ay''a' wa'maH

wa'vatlh chorghmaH cha': rewbe' Qu'

juHDaj ravDaq Ha'DIbaH Surghta'bogh chagh 'eSSIm 'ej qabDaq qIp'egh. moghmo' jachchoH. quvqu'law'pu' vajar beqDaj je. yoH 'ej nong 'ej jaq 'ej HoS. quv qelDI' ghutar, nuv ta'mey qel. maghwI' ghaH 'eSSIm vav 'e' SovchoHchugh ghutar, 'eSSIm lonbe'law'. 'oy'Hey pegh ghajmo' Hota'ro', chaq 'eSSIm 'oy' yajlaH. Hut tup ret wej juppu' chu' ghajmo' Quch 'eSSIm. DaH wej maghwI'pu'Hey tlhejpu'. 'Iw HIq bal poSmoH 'eSSIm 'ej tlhutlhchoH.

Sa' luHoH 'e' lunabba'. choltaHvIS 'eSSIm jatlhbej ghutar <qImyal Sa' wIHoH>. taDchoHpu' 'eSSIm 'ej Qochbe'bej latlhpu'. ja'chuqtaHvIS mIw luqelchoH neH. tlhIngan wo' Sa' Hegh lunablI' 'ej chaHvaD chemvaH Hegh rur. reH ghoqwI'pu' QuSwI'pu' je nejtaH 'eSSIm, 'ach DaH bong QuSwI'na' Samta'. quvlaw' 'ach quvlaw'pu' vavoy, 'ej maghwI''a' ghaHpu'.

'eSSIm Du'Daq chaHpu'mo' maghwI'pu', luqoplu'DI' ghaytan 'eSSIm yu'qa' QI'. qaStaHvIS 'eSSIm yIn pIj yu'ta' QI'. loS ben boghpu'DI' 'eSSIm luyu'ta' yaSpu', 'ach pagh Sovpu'. maghwI' ghaHpu' tarven'e' 'ach QuSbe'pu' qorDu' vengHom joq tagha' 'e' tlhoj QI', vaj mejpu'. reH lengDI' 'eSSIm pagh QeD jInmol chu' taghDI' luyu'qa'. peghmey Hutlhpu'mo' 'eSSIm qay'qu'be', 'ach DaH vay' pegh. Mahoun peghtaH 'ej Mahoun DeS peghnISchu'taH. MahounDaq De' So'taH 'eSSIm net SovchoHchugh qay'qu'. 'eSSIm qoplu' 'ej Mahoun ...

not qaSbogh wanI'mey ghu'mey je 'oghmeH, valqu' 'eSSIm yab. MahounDaq De' tu'lu' 'e' SovchoHchugh latlhpu', Mahoun quchlaH QaS 'ej latlh De' SammeH porghDaj 'IH pe'laHchu', HeghtaHvIS. Mahoun Qan neHqu' 'eSSIm. tlhoS QuSwI'pu' tu'be'pu'. Qoybe'pu' 'e' DalaH. lupumchugh QuSwI'pu' Har 'Iv?

'ach tlhIngan matlhqu' ghaH 'eSSIm'e'. 'ej chaq QuS teH 'oHbe'. chaq 'eSSIm qaDmeH QuSwI'pu' Da vajar, ghutar Hota'ro' je 'e' ra' QI'. matlh 'eSSIm 'e' tobta'DI' QI', yaS mojlaH 'eSSIm. pagh chegh vavDaj 'ej ...

qechvetlh QIp qIl 'eSSIm. rewbe' Qu' ta'choH. 'Iw HIq tlhutlhpu'DI', QumwI' chu' 'ej *veS* rI'. meHDaq jang Sogh. jatlhpu' Hota'ro', <HoHqang 'op>. jatlh 'eSSIm, "qImyal Sa'vaD peghbogh De' potlhqu' vIjatlhnIS."[225]

wa'vatlh chorghmaH wej: bolmoH

"nuq bop?" jatlh Sogh. may'Duj meHDaq toy'taHmo' ghaytan pIj QInmey pegh Hev Soghvetlh.

"pegh," jatlh 'eSSIm.

"DaH Dujatlhrupbe' Sa'," jatlh Sogh. "ghaHvaD jabbI'ID yIqon."

"pegh'a'?" jatlh 'eSSIm.

"peghchu'," jatlh Sogh.

Sa' qImyalvaD wanI' tu'pu'bogh Delchu' 'eSSIm. jabbI'ID vanDI' yon 'eSSIm. tlhIngan matlh ghaH. tugh yejquv muv qImyal Sa'. chaq toDta'bogh tej qaw 'ej QaH.

gheD pe'choH 'eSSIm. Ha'DIbaH ngImmoHbe'meH luH 'eS bagh 'ej teq 'ej woD. 'Iw boSchoHDI' 'eSSIm, wewchoH QumwI'. qImyal ja'rupchoHmeH pur 'eSSIm 'ach rI'be'lI' qImyal. rI'lI' Mahoun. ghIHmo' ghopDu'Daj QumwI' jangmeH leQDaq DeSqIv lan 'eSSIm.

"'eSSIm! ghuy'cha'! bIrIQqa''a'?" jatlh Mahoun.

ghopDu'Daj ghIH leghpu'. jatlh 'eSSIm, "ghobe'. 'uQwIj vIvutlI' neH."

jatlh Mahoun, "DaHjaj ram bavHa' Farsajii."[201]

reH ratlhlaHbe' Mahoun 'ej DaHjaj mej 'e' ghuHmoH, 'ach pay 'eSSIm. jatlh, "yuQlIj DaghoS'a'?"

jatlh Manhoun, "ghobe'. naDev wej rIn Qu'maj. muDDaq law'mo' tatmey jolpat lunIS. tIrvaD tlhoS lo'laHHa'. maloStaHvIS yuQ SumvaD naH ghoQ wIHIj."

jatlh 'eSSIm, "jolpat Dalo'laHbe'chu''a'?"

jatlh Mahoun, "QIt ngaQchoH jolpat 'ej pIj ngaQHa''eghchoH. law'qu'mo' tIr, nuv Qanbogh pat wIngepta' vaj lujDI' jol, tIr wIQaw'. nuvvaD QIt Qap 'ach Qobbe'." mon Mahoun. jatlh, "mej Farsajii 'ach Qu'vetlh ngaj chavlaH beqwIj. vItlhejnISbe'. qatlhejlaH." rut tlhoy jatlhmo' Mahoun puQchoH 'eSSIm, 'ach jatlh 'e' Qoyqa'laHbe'chugh 'IQqu' 'eSSIm.

jatlh 'eSSIm, "DaH HISuch. SoHvaD 'uQ vIvut." jabbI'ID vanta'DI' gheD buSqa' 'eSSIm. wa' 'o' 'uS, QoghIj, tIq, chej je pol. tlhIngan tI tlhorgh wIvmeH Du'HomDaj ghoS. Hutlogh chej SIjta'DI' 'oHDaq tI tlhorgh ghoD 'ej HIq lIch. QoghIj 'ay' wIv. pe'qu' 'ej 'oH tI je DuD ghIq tIqDaq ghoD. Ha'DIbaH 'ay'mey langqu' SIj 'eSSIm 'ej latlh 'elpI'Daq lan. 'IHmeH nay' yorDaq mInDu' chel 'ej HeHDaq 'aDDu' lIS. raSDaq 'Iw HIq, bIQ bal je lan.

wa'vatlh chorghmaH loS: SuD veqlargh mInDu'

ghopDu'Daj Say'moHDI' 'eSSIm, Mahoun SeymoHpu'bogh DIr Sut'e' tuQmoH. Mahoun loStaHvIS 'Iw HIq tlhutlh.

tugh lojmIt mup vay'. SaH Mahoun, HungpInDaj je. pInDaj retlhDaq QamtaH HungpIn 'ej 'eSSIm bejqu'. jeqqIj, taj tIn je tuQtaH. 'eSSIm ghalmoHmeH SaHba' Mossam. jeychu' 'eSSIm 'e' bejnIS Mahoun. Mahoun volchaHDaq ghop lan 'eSSIm. HungpInvo' Mahoun nechmoH, MossamDaq DuvtaHvIS 'eSSIm. Hub'eghmeH vangchoH Mossam 'ach vIHlI'mo' 'eSSIm, luj. 'eSSIm tIn law' Mossam tIn puS: woch 'ej 'ugh. Mossam DeS 'uS je 'uchchoH 'eSSIm. yuv, 'ej luH, 'ej pe'vIl tlhe'. wamtaHvIS 'eSSIm, ngem targh pummoHmeH mIwvam lo'. Mossam taj tlhap 'eSSIm, pumtaHvIS HungpIn, ghIq Mossam nach gho'. beQmoHbe', wegh neH. 'ach ghaytan wa'leS po 'oy'taH Mossam qab.

jachchoH Mahoun. jatlh, "'eSSIm! Qo'! Qu'Daj ta'lI' neH." QeHtaH Mahoun. ghatlhta'mo' 'eSSIm naDbe'. 'eSSIm qunqu'.

mIS 'eSSIm. Qu'Daj ta'lI' Mossam 'ach pInDaj neHlaw' ghalwI'vetlh mach. chaq tu'be' Mahoun. nIv 'eSSIm DaH 'e' lajnIS Mahoun. MossamvaD nom yel Hol jatlh Mahoun. Mossam nachvo' DaSDaj teqDI' 'eSSIm, Hu' HungpIn, 'ach noDbe'. Mossam qab Hot Mahoun 'ej ghaHvaD mu'mey ralHa' jatlh. tlhe' 'ej tlheD HungpIn. DubDajvaD jatlh 'eSSIm, "mIvwIjDaq poghlIj vIcha'!"

jatlh Mahoun, "Hurghmo' 'ej tatmeymo' Dujvo' mujIHlaHbe'mo' muDor Mossam 'e' qap. ngem Ha'DIbaH, HeSwI'pu' je Haj. DubuQbe'taH. DumawtaH 'e' Hechbe'bej."

'eSSIm juH 'lu'el. chIch 'eSSIm ghalmoH HungpIn 'e' tlhojbe''a' Mahoun? jatlh 'eSSIm, "tlhoy' DuqIb HunpInlI'."[207]

jatlh Mahoun, "SuD'a' veqlargh mInDu'?" QIpwI' Da'a'? chay' ghu' yajbe'laH Mahoun?

nuq luta'laH yelwIyyItngan be'pu'? Sovbe' 'eSSIm 'ach 'ov 'e' tIvbe', "naNev SoHme'taHvIS me'vetlhvaN qepqoq 'ar NatIv? latlh loN vIneHchugh vISuqlaHmej! NaHjaj mungaghmeH thlom vajar HoN. cha'logh tlhom. muNortaH ghaH 'e' Nalegh'a'? NuQanmeH QongNaqlIjNaq Qong'a' HungpInqoqlIj?" jatlh 'eSSIm.

vaqchoHlaw' Mahoun. jatlh, "ghome', mangwI'. HungvaN neH vang HungpInwI'. me' ghaH 'e' vIqelme'chu'."

wa'vatlh chorghmaH vagh: muSchuq

qatlh QIchvetlh lo' Mahoun? chay' Sov? DawI' po' ghaH. Qotmaghngan rurqu'. "HIvaqQo'! qamuS!" jatlh 'eSSIm. DoH Mahoun. chuq noH 'eSSIm. ghonDoq lelchugh 'ej jopchugh 'eSSIm, Mahoun DuQlaHchu'. 'ach ghonDoq lelbe'. Mahoun qIp neH 'ach Mahoun QID neHbe'.

jatlhqa' Mahoun. yep ghoghDaj. jatlh, "qamuStaH je, mangwI'. Hoch jaj, jaj Hoch. qepmeywIj vIqImHa', qalegh vIneHqu'mo'."

jot'eghmoH 'e' nID 'eSSIm. jatlh, "QIchvetlh yIlo'Qo'."

"qatlh?" jatlh Mahoun. "Dalo' SoH. vItIv. parHa'law' jatwIj."

jatlh 'eSSIm, "jIQeHmo' 'ej loQ jIchechmo' mong--bong jIjatlhHa'. vavwI' Sep QIch 'oH."

jatlh Mahoun, "vavlI' Darur DaneHbe''a'?"

jangbe' 'eSSIm. Soj jab 'ej nay'mey QIjchoH. qIm Mahoun 'ej vutmeH laHDaj naD. jatlh Mahoun, "DaHjaj malopnIS. vajar HoD mu'mey vIqelta' 'ej Hoch luQIj. qaStaHvIS wej DIS tlhIngan bIghHa'Daq jIHlaw'taH. chaq pa' jIjatlhHa'DI' vIqIplu'pu'mo' tlhIngan Hol vIghojchu'. DaH Hujbe'mo' ghu', jIbel. pagh vIpegh 'e' DaSovmo' bIleSlaH." ngaSwI'vo' bal tlhap Mahoun 'ej raSDaq lan. nov Hol lo'mo per laDlaHbe' 'eSSIm.

jatlh 'eSSIm, "HIq 'oH? HIq Datlhutlhbej'a'?" reH bIQ tlhutlhpu' Mahoun, HIq tlhutlhtaHvIS 'eSSIm.

jatlh Mahoun. "HIja'. yelwIyyItngan HojHa'moHmo' HIq. motlh vItlhutlhbe'. bong peghHa'laH qoj mawlaH chechwI'. HIqmo' Hub'eghlaHbe'. ghaytan SoHvaD pujqu' HIqvam, 'ach malopmeH wa' HIvje' yItlhutlh. loj peghmey 'oS." bal woH Mahoun 'ej poSchoHmoH.

Mahoun pumta' 'ej pumqa'ta' 'eSSIm. joy'wI' ghaHbe' 'eSSIm'e' 'e' HarDI' Mahoun, 'eSSIm quv voqta'. jatlh 'eSSIm, "yIloS. ratlh wa' pegh." MahounvaD qorDu'Daj qun ja' 'eSSIm. Hung yaS ghaHpu' 'eSSIm vav'e'. may'DujDaq Hung tamey law' leHtaH 'ej voqchu'taH tlhIngan wo' 'ach wo'vetlh maghta'. may'Dujvetlh Qaw'ta'. wa' SanID tlhInganpu' matlh HoHta'. 'urmangDajmo' quvHa'choHpu' 'eSSIm qorDu' 'e' QIj 'eSSIm. ngoDmey neH jatlh 'eSSIm. maghwI'Hey Hubbe'chu'. 'IjtaHvIS, Mahoun qab laDlaHchu'be' 'eSSIm. jatlh, "Mahoun, bIQeH'a'?"

wa'vatlh chorghmaH jav: tIq yaj

SIbI' jang Mahoun, "ghobe', tujoy. jISaQbe' 'e' vInID. tlhIngan quv chutmey vIyajchu'be' 'ach puq SoHtaHvIS Heghpu' vavlI' 'ej not yInDaj Dalop net chaw'. vavlI' DatemnISpu'. tIqwIj 'oy'moH lut."

not 'eSSIm tIq 'oy' yajpu' vay' 'ach SIbI' 'oy'vetlh Delchu'ta' Mahoun. 'eSSIm tIq Dotlh DelmeH mu' ghaj'a' Mahoun Hol? mu'mey Hutlh 'eSSIm. qechmeyvetlh buStaH neHbe'. bal poSmoH 'ej cha' HIvje' teb. "wItlhutlhtaHvIS nuq wIjatlh?" jatlh 'eSSIm.

jatlh Mahoun, "jupwI' SoHtaH." HIvje'Daj woH 'ej HIq tlhutlhchoH.

jatlh 'eSSIm, "jupwI' SoHtaH 'ej reH juppu' maHtaHjaj!" HIqDaj tlhutlhchu'. lugh Mahoun: pujqu' HIq 'ach Daj wejwa'[205]. nov tIDaq nguvtaH 'op por 'ej parHa'meH ghewmey He'taH. pIwvetlh qawmoH HIq wejwa'.[204]

jatlh Mahoun, "HIq HoSghaj DamaSchugh chomawbe'." nay'mey'e' vutta'bogh 'eSSIm waHDI' Mahoun lumerlaw'. "loQ mughIjpu' Sojvam 'ach 'ey." jatlh. 'elpI'vo' mIn tlhap Mahoun. mIn boQ DuqmeH Sen, 'ej HurDaq qetltlhup qang. nujDaqDaj ghoDta'DI' HIq tlhutlhqa'.

Qe'Daq, yuQjIjDIvI' lopno'Daq je QIt Soj Soppu' Mahoun 'ej nov Soj tIghDaj pabtaH. Hagh 'eSSIm 'ej jatlh, "DaH bISoptaHvIS tlhIngan DaDachu'!"

mon Mahoun. jatlh, "HIq yIpIch. muDuQ Sojvam."

wej HIvje' wa'DIch tlhutlhchu'pu' Mahoun. Mahoun chechmoHlaHchugh HIvje' bID HIq puj, HIq HoSghajqu' tlhutlhnISchoH 'eSSIm. chechtlhutlh Suq 'ej ba'qa'. "'IwlIj jachjaj," jatlh 'eSSIm, 'ej chechtlhutlh ghup. Soj luSoptaH 'ej HIq lutlhutlhtaH. loQ 'eSSIm yIn luqel 'ach yu'be' Mahoun. 'Ij neH 'ej Hoch laj. 'eSSIm pIchbe' 'ej qIchbe'. 'eSSIm qa' ghunmoH laj HIq je. ghaH retlhDaq ba'taH Mahoun. 'eSSIm volchaHDu'Daq wa' DeS qat 'ej Mahoun volchaHDaq 'eSSIm nach 'uchtaH latlh. 'eSSIm Quch yach Mahoun ghop. pujwI' ghaH Mahoun'e' 'ach Hoch 'eSSIm 'oy' qaDlaHmo' 'ej jeylaHmo' DaHjaj 'eSSImvaD Mahoun HoS law' Hoch HoS puS.

wa'vatlh chorghmaH Soch: bIQ HeHmey rar ravHom

po vemDI' 'eSSIm MahounvaD tIr ngogh naH je Suq. nIQ luSoptaHvIS. Mahoun nIQ SopchoH 'eSSIm nIQ, 'ach taj QInDaq narghwI'mey DuQta' 'eSSIm 'ej Sopta', beppa' Mahoun. SoptaHvIS, jaj Qu' QIj 'eSSIm. wa'Hu' SISqu'mo', ngong yotlh nuDnIS 'eSSIm. qen pochta' 'ej SoDchoHbe'pu' 'e' 'olnIS. HoqHomvetlhvaD tlhejqang Mahoun. luch yIrta'DI' 'eSSIm, tlheD.

vengHomDaq yItmeH He SoDbe'meH bIQ, yavDaq QemjIqmey luchenmoHu'pu' 'ej Dejbe'meH QemjIqmey qatlhDa'mey chong lujomlu'pu'. lutlh pat. pagh rar qatlhDa'mey. lam'e' letqu'moHpu'bogh qul bIH neH, 'ach Hevo' bIQ mejmoH 'ej yav Qutlh. qatlhDa'mey leghDI' Mahoun jatlh, "tIlegh! jav Dopmey!" MahounvaD tlhaQ ngoDvetlh, 'a yajbe' 'eSSIm.

ngemDaq ghoStaHvIS, MahounvaD yan mach nob 'eSSIm 'ej jatlh, "Ha'DIbaH qu' Daleghchugh, mInDu'Daq QIn yIQeqtaH. DuchoplaHpa' DuQ'eghnIS Ha'DIbaH, vaj DuchoplaHbe'."

napqu' mIw 'ach bIt Mahoun. jatlh, "SaHchugh cha' chay' jIvang?"

jatlh 'eSSIm, "SumwI' yIQeq. latlh vIHoH jIH." bIttaH Mahoun. nuch ghaHmo' parmaqqayDaj loQ tuH 'eSSIm 'ach chaq ghojlaH. yIttaHvIS bejtaHbogh Ha'DIbaHmey tu' 'eSSIm 'ach Mahoun ghuHmoHbe'mo' 'eSSIm, qaS pagh. tugh bIQtIq HeH luSIchpu'. latlh HeH SIchmeH, bIQtIq HeHmey rartaHbogh ravHomDaq yItnIS. Sor Hap 'ay'mey rarbogh tlheghmey 'oH. bIQtIq HeHmey jojDaq HuStaH ravHom Qutlhbogh tlheghmey. 'uchmeH yItwI', ravHom Don latlh tlheghmey. cha' 'ujmey juch ravHom 'ej jav 'uj'a' 'aD. jenmo' bIQtIq bIQ, DaHjaj ravHom botlh, bIQtIq je chev loS 'uj neH. jaQ bIQ. bIQtIq bIS'ub leghlaHbe' 'eSSIm.

ravHom gho'vIp Mahoun 'e' pIH 'eSSIm 'ach muj. SIbI' 'oHDaq yItchoH. bIQtIq Ho'meH botlhDaq yev. tlha'meH ravHom gho'taHvIS 'eSSIm, volchaHDaj yuv vay'. tlhe''eghDI' nachDaj Dop qIp vay' 'ej pumchoH 'eSSIm. ravHom Dop tlhegh 'uchchoH 'e' nID 'ach SamlaHbe' ghopDaj. jach 'eSSIm bIQtIqDaq pumtaHvIS, ghIq bIQ 'elDI', nuj SoQmoH. SIbI' bIQDaq ghIrchoH. Hurgh bIQ. tlham Hutlhbogh Duj rur. lurghmey ngu'laHchu'be' 'eSSIm. toS 'e' lunID 'eSSIm ghopDu', 'ach bIQtIq HeH SamlaHbe' 'ej bIQ jaQ toSlaHbe'.

wa'vatlh chorghmaH chorgh: potlh muD neH

tlheghHey Sam 'eSSIm ghop. 'uchqu' 'ej tlha'choH. tlhuHnISqu'mo' tlhoS luH'eghlaHbe' 'ach tlhegh tlha'lI'. muD SIchta'. muD Qop rech 'ej tlhuHqa'.

ravHom botlh pIrmuSvo' HuS 'eSSIm tlhegh. Mahoun pong jach 'e' nID 'ach tlhovqu'mo' jatlhlaHbe'. leS 'eSSIm, tlhegh 'uchqu'taHvIS. tlhuHtaH. ravHom Qarghmeymo' loQ ravHom yor leghlaH. Sor HapDaq, 'eSSIm DungDaq je QamtaH cha' loDpu'. tlhIngan chaH. QI' DaSmey leghlaH 'eSSIm. nISwI' HIchmey QeqtaH. 'eSSImDaq Qeqbe'taH. nISwI' DuSHommey lurgh lutlha' 'eSSIm mInDu'. ravHom 'e'rIn legh. pa' QamtaH Mahoun. loDpu' bejtaH 'ej 'eSSIm yan mach 'uchtaH. mang mInDu'Daq QIn QeqtaH. vaQ qabDaj 'ej qu' porghDaj. wan DeSDaj. 'etlhvetlh lo'laHbej 'e' HarlaH vay'. nuch ghaHbe'bej 'eSSIm parmaqqay. "nuH yIroQ, Mahoun," jatlh wa' mang. Mahoun! chay' pongDaj luSov? DoH Mahoun 'ej ravHom Qutlhbogh tlheghmey'e' pe'meH 'etlh Qachqu'. pov qech 'ach Mahoun 'emDaq negh tu'lu' je. Mahoun 'uchchoH wa' loD 'ej 'etlh nge' latlh. bIQtIqDaq 'etlh vo'.

QumwI' lel 'etlh vo'ta'bogh mang'e'. jatlh, "QuvmajDaq bIQtIqDaq pumpu' cha' nuv. bIQtIq yIHotlh. tIjol!" nepta'! bong qaSpu' chach 'e' maq.

ravHomDaq loDpu' HIvmeH, tlhegh toSchoH 'eSSIm. bIQvo' porghDaj luHta'DI', ghIrchoH tlhegh. tlhegh ngo' 'oH. ravHomDaq baghlu'be'pu'. loQ lu'uchtaH neH Sor Hap 'ay'mey joj. 'eSSIm QutlhlaHbe'. bIQtIq HeHDaq wewchoH Mahoun, 'uchbogh mang je, 'ach lujlaw'mo' jol, wewbe'choH 'ej ratlhtaH. SuvchoH Mahoun. mang yeb Senqu' 'ej chop, ghIq 'eSSIm paQDI'norgh lo'chu'. mangvo' nargh Mahoun 'ej latlhpu' junmeH qet. pep'eghmeH tlhegh luHqa' 'eSSIm, 'ach ravHomvo' chev. yav luSIchlaHbe' 'eSSIm qamDu'. ravHom luSIchlaHbe' 'eSSIm ghopDu'. 'eSSIm qengchoH bIQtIq. ghIrbe'meH Suvqu' 'eSSIm. lImchoH. bIQ 'uchbe'chu' nItlhDu'Daj. jach. voQbe'meH bIQ ghupnIS.

bIQtIq HeHvo' Supta' Mahoun. puvlaw'taHvIS tlhoS SaS porghDaj. bIQ 'elpu'DI' nachDaj, bIQDaq QalchoH 'ej ghIrbe'. 'eSSIm ghoSchu'lI'. chay' ta'lI'? 'eSSIm Qutlhbe'chu' bIQ. SuvtaH 'eSSIm 'ach SachHa'taH qo'Daj. muD neH buSchu'. QallaHbe'. leghlaHbe'. QublaHbe'. jatlhtaH vay' 'ach potlhbe'. potlh muD neH.

wa'vatlh chorghmaH Hut: lImDI' Qob

vay' Sub 'uchchoH 'eSSIm ghop 'ej tlhuHmeH SIbI' toS 'eSSIm. DaH ghogh Qoy. "Qo'! Qo'! 'uchQo'!" jatlh vay' 'ej 'eSSIm qab qIplaw'. 'uchqu'taHmeH Suvqu' 'eSSIm 'ach bIQDaq ghIrqa'. chaq vulchoH. Qubqa'laHDI' 'eSSIm, DubDaj 'emDaq DeSDu'Daj 'uchtaH vay'. Dung bej. qabDaq SIStaH. nargh 'e' nIDchoHDI' Mahoun ghogh Qoy. jatlh, "yInoghQo', 'eSSIm. qaghaj." jot Mahoun 'ach Doy'law'. jatlh, "bIpuplaH'a' 'eSSIm?"

"pup? 'Iv pup?" jatlh 'eSSIm.

"bIQ yIpup. bIvo''eghmeH," jatlh Mahoun. pupchoH 'eSSIm, 'ach ghIrmoHlaw'. jatlh Mahoun, "mev!" naDev qojmey jojDaq ghoStaH bIQtIq. qojDaq HuS lavmey 'ej wa' 'uchchoH Mahoun. jatlh Mahoun, "'eSSIm, DeSlIj vItlhabmoHDI' lavvam yI'uchchoH. HI'uchQo'. potlhqu'. bIyaj'a'?"

QIp 'eSSIm 'e' Har'a' Mahoun? jatlh 'eSSIm, "qayajba'. lav vI'uch." lob 'eSSIm. ghoSmoH 'e' nID bIQtIq 'ach Sublaw' lav.

jatlh Mahoun, "maj. DaH HI'uch. lurghvetlhDaq nuqengtaH bIQtIq 'e' wIchaw'taHchugh qoj jenvo' nupummoH bIQ."

jatlh 'eSSIm, "vaj latlh lurgh wIghoSnIS'a'?"

jatlh Mahoun, "tlhoy' HoSghaj bIQtIq. bIQtIq vISuv 'e' vInIDDI' jItlhetlhlaHbe' 'ej muDoy'moHchu'[255]. tlhoS qaSpu' bIvultaHvIS. qojvam DatoSlaH'a'?"

qoj nuD 'eSSIm. chong ghIq taHchoH 'ej Habqu' lav Dung. SIStaHmo' naghDaq ghoStaH bIQ. "ghobe'," jatlh 'eSSIm. "DatoSlaH'a' SoH?"

ghopDaj much Mahoun. rIQqu'law' yeb. SIHHa'. jatlh, "vIHon."

"DuQIDta''a' mangvetlh?" jatlh 'eSSIm.

"ghobe'," jatlh Mahoun. "bIlImtaHvIS Daghor SoH. bIHoSqu'." tuH 'eSSIm. Mahoun Qan neHqu' 'ach lujtaH. ghaytan QallaH Mossam. qa'meH vIttlhegh jatlh 'eSSIm. jatlh Mahoun, "nuwamtaH 'e' DaHar'a'? qatlh DuHoH luneH?" qojmey yormey bejtaH.

vajar mu'mey qaw 'eSSIm. Mahoun yu' neH qImyal Sa' 'e' pIH. jatlh 'eSSIm, "muHoH luneHbe'law'. nIquchtaHvIS jImunbe'meH mupummoHlaw'. chaq Dumaghta' vajar HoD."

jatlh Mahoun, "peghwIj Daja''a'?"

jatlh 'eSSIm, "ghobe', chaloy. pagh vIja'. chaq Hub'eghmeH nepmo' DupIHmoH vajar."

wa'vatlh HutmaH: nejtaH negh

ngaD'eghmoHtaHvIS bIng pupDI' 'eSSIm vay' tu' qamDaj. Qamchu' 'e' leghDI' Mahoun jatlh, "nuq Dagho'taH?"

jatlh 'eSSIm, "QemjIqHey." 'oHDaq QamchoHlaHmeH je Mahoun nech 'eSSIm.

tlhIngan ghogh luQoy. jatlh, "bIQDaq ghIrpu'. jaQqu'. yInlaHbe'bej. yInIDqa'. ... ghobe'! vIleghlaHbe'. bIQtIqDaq chaHtaH. ... luq, qaH."

Dungvo' jatlhchoH latlh ghogh. jatlh, "ghu'maj luyaj'a'?"

jatlh ghogh wa'DIch, "vIHon. DaH rapmo' ngoq, ghu' teH je, mIS. SuDwI' wIghajtaH 'e' luHarlaw'. chay' narghta' 'e' Dachaw' jay', toDSaH?"

jatlh ghogh wejDIch, "pIch ghaj jol. vIghaj 'ach lujDI' jol nargh. chIch Supta'mo', taQ. HoH'egh 'e' pIH 'Iv? <yIQIHQo'> ra'mo', pe'vIl vI'uchqu'be' 'ej DaH Heghpu'mo' ... muSurgh Sa'." choltaH ghoghmey. qojmey yorDaq yItlaw'taH nejbogh negh. vIHbe'choHchu' 'eSSIm. nagh Hurgh rur DIrDaj 'ej lavmey rur jIbDaj. Mahoun DIr SuD So' 'e' nID 'eSSIm.

purqu' Mahoun ghIq bIQDaq ghIrchoH. 'eSSIm 'uS Hot ghIq ngablaw'pu'. loStaH 'eSSIm. bIngDaq 'uS joqmoH. Mahoun SamlaHbe'. qaStaHvIS tupmey loStaH. juSlI' ghoghmey. tlhuHnISbe''a' Mahoun? lonta''a'? 'eSSIm DechtaH bIQ narghlaHbe'bogh. lImrupqa'. cholHa'lI'mo' nupchoH ghoghmey 'ach DachtaH Mahoun. tagha' 'eSSIm 'uS Hotqa' Mahoun ghop. bIQvo' nargh Mahoun nuj neH. pur ghIq tlhupchoH. jatlh, "DIS QaD vISamta'. HIghoS." ghIrqa' Mahoun.

purqu' 'eSSIm 'ej Mahoun tlha' 'e' nID. bIQDaq qabDaj lanta'DI' lImchoH 'ej Qamqa'. chegh Mahoun. ngechDajDaq Mahoun nach SuD So' 'eSSIm. jatlh, "bIQDaq qatlha'laHbe' ..."

jatlh Mahoun, "Data'laH. wa' ghop vIlo'taHvIS vIta'laH. qaStaHvIS wejmaH lup bItlhuHbe'laHtaH'a'?"

jatlh 'eSSIm, "HIja', 'ach ... DIn vISamlaHbe' ... " bIQDaq ghIrvIp 'eSSIm. DechDI' bIQ lImchoH 'ach chID neHbe'. Mahoun nach 'uchqu'.

jatlh Mahoun, "bangwI', HIvoq." qam pepmeH bIQDaq SIH'egh Mahoun. qamDajDaq 'eSSIm ghop lan. jatlh "DaH yItlhuHqu'." lob 'eSSIm. jatlh Mahoun, "DaH qaDev. HI'uchtaH. mInDu'lIj tISoQmoH DaneHchugh." tlhuHqu' Mahoun ghIq tlhuHbe'choH 'ej ghIrchoH. mInDu'Daj SoQqu'moH 'eSSIm 'ej luHchoHDI' Mahoun qam Dev 'e' chaw'.

wa'vatlh HutmaH wa': lurDechmey tIQ

Dech bIQ. 'uychoH bIQ. qaStaHvIS bovHey Mahoun qam 'uchqu' 'eSSIm 'ach bIQ cherghlaHbe'mo' qam 'uchHa' 'ej Sal 'e' nID. nagh ngeQqu' nach. mermo' pur 'e' nID. voQchoH. 'eSSIm yab yotlI'mo' lImtaHghachDaj QublaHbe'chu'. taj lel 'e' nID. ghop bot vay'. 'eSSIm voQlI' bIQ. yebDaj 'uchchoH vay' 'ej luHqu'. tuSchoH. Hurghqu'. mInDu'Daj poSmoH 'a choHbe' qo' qIjqu'. jachchoH. jach! muDDaq jach. tlhuHtaH 'e' tIv. 'uchtaH Mahoun. naDev muD bIr law' Hur muD bIr puS. ghuntaH 'ach QomchoH 'eSSIm SomrawDu'. DIS leghlaHbe'. Mahoun leghlaHbe'. ghopDaj'e' leghlaHbe'. Mahoun 'uchqu'choH. tuSqa' 'eSSIm. bIQ 'Iq ghuppu'. 'emchoH. jIbDaj 'uch Mahoun.

ropbe'choHDI' 'eSSIm, jatlh, "Mahoun, bIQDaq ghIrvIp be'vam.[210] jIQallaHbe'." loQ HaghDI' Mahoun, jatlh 'eSSIm, "HIvaqQo'! Qalbe' tlhIngan. maQallaH 'e' luchaw'be' porghmeymaj."[256]

"jISov," jatlh Mahoun. "bIyoHqu'. bong qID Dajatlhpu'mo' jIHagh. vIQIj. yuQwIjDaq bIQ'a'Daq law' puHHommey mach. puHHom rap Dabbogh nuv'e' ngagh vay' 'e' tuch lurDechmaj tIQ. vaj ngaghrupDI' no'ma', QalnIS. vaj <not ngaghpu'> 'oStaH <QallaHbe'>. DaH choHpu' nugh 'ach ratlh qech." yev Mahoun. 'eSSIm qabvo' jIb bI', ghIq 'eSSIm qab 'uchmeH ghop lo'. jatlh, "qaSaHqu'. puHHom Hop DaDabchugh qaghoSmeH, qaStaHvIS Hogh jIQalqu'qang."

DaH tlhIngan tIgh cha'pu' Mahoun, 'ach 'eSSIm HaghmoHbe'. bong ta'pu''a' Mahoun? Sovbe' 'eSSIm, 'ach wuqmoH. Mahoun qab tun SammeH, DIS HurghDaq SIch 'eSSIm nItlhDu'. Mahoun woS Dop 'uchchoH 'ej chIch jatlh, "wIj Doq."[250]

"wIj 'Iv? jIyajbe'," jatlh Mahoun. vaj Sovbe'pu'.

"wIjtaH pagh," jatlh 'eSSIm. "tIQmo' tayvam, no' Hol wIjatlh. DaH <maj Doq> yIjatlh." Mahoun tojbe'lI'. lobpa' ghelbej Mahoun.

"nuq 'oS tay?" jatlh Mahoun.

jatlh 'eSSIm, "mangaghpu'mo' ma'Ip. qanay." Mahoun qab leghlaHbe'mo' 'eSSIm, QeychoH 'eSSIm tIq, loStaHvIS.

jatlh Mahoun, "maj Doq."

MahounvaD mu'mey SeQ ghojmoH 'eSSIm 'IptaHvIS. loDnalDaj chu' leghlaHbe' 'eSSIm, 'ach 'uchlaH.

wa'vatlh HutmaH cha': Haw'be' tlhIngan

DIS lunuDchoH. DInvo' SaltaH yav. QamchoHlaH 'ach Dat HuSmo' nagh 'etlhmey, ngeQbe'meH HojnIS. ravvo' jeqtaH nagh 'etlhmey puS 'ach bIH mach law' HuSwI'mey mach puS. DopmeyDaq ghomchuqpu'mo' 'op nagh 'etlhmey, chenpu' tutmey. wa' 'uj'a' juch DIS. Qopbe' muD. Dungvo' 'eltaH bIQ vaj pa' 'ellaw'taH je muD.

jatlh Mahoun, "qaStaHvIS jaj 'ar nunejtaH 'e' DaQub?"

jatlh 'eSSIm, "loSqu'be' may'Duj. 'aqroS wej."

jatlh Mahoun, "vaj qaStaHvIS loS jaj, naDev maratlhtaH. wutlhDaq maHtaHmo' nutu'laHbe' HotlhwI'mey. maghungchoH 'ach mayIntaH. mejpu'DI' tlhIngan Duj, wInarghlaH. wa'leS chegh Farsajii 'ej qaStaHvIS Hogh munejbejtaH. nuSamDI' nutoD 'ej jutlhejlaH."

wej DIS megh'an lutu'pu' 'ach yavDaq QotchoH Mahoun. pay' Mahoun yeb tajvaj muj qaw 'eSSIm. bIQ HajtaHmo' 'eSSIm, Mahoun Sengmey lIjchu'pu'. Mahoun DeS 'uchchoH 'eSSIm 'ej yeb lunuD nItlhDu'Daj. motlhlaw'. loQ SIHmoH 'eSSIm. vIngbe' Mahoun.

"ghorlu'be'law'," jatlh 'eSSIm.

"pIv ghopvetlh. 'oy'taH latlh'e'. 'oy'be'wI' DaHot 'e' vImaS. 'oy' vISIQlaH," jatlh Mahoun. Mahoun nab qel 'eSSIm. gharben cha'Daq Dunbe' 'eSSIm yIn. mIDvam lonqang. not qorDu' leghqa'chugh ghaytan Quch SoSDaj. 'ach Haw'be' tlhIngan. ghochlaHmo' jagh, jagh jeynIS. jatlh, "Mahoun, yuQlIjDaq bInoy'a'?"

jatlh Mahoun, "tlhIngan qama' jIHpu'mo', wejmaH ben loQ jInoy. DaH malja'wIjmo' vengwIjDaq vISovlu', 'ach jInoybe'. vuDmeywIj vuv nuv law'. vengwIjvaD jInmolmey potlh vIDIlta'. chochovlI''a'? jImIp. be'pu'vaD roD potlh ngoDvetlh."

Mahoun mIp qellI'be' 'eSSIm. jatlh 'eSSIm, "pa' nIghochlaH tlhInganpu'."

jatlh Mahoun, "Dat mughochlaH. wa'Hu' pov So'Ha'ta' tlhIngan Duj 'e' tu' chIjwI'wI'. *veS* retlhDaq 'oHtaH 'ej bavtaHvIS may'Duj HeDon ghoSchu'. ghoch 'e' nID beqwIj 'ach So'qa'ta'. chaq gharben cha' Saqta'. mughoch 'e' DaHar'a'?"

jatlh 'eSSIm, "ghaytan lupDujHom lulegh."

jatlh Mahoun, "ngugh 'e' vIchup, 'ach pIvlob chavlaHbogh Duj mach'e' leghpu' 'e' qap Tiadynsan[283]. vIleghbe'pu', qepDaq jIHtaHmo'."

qatlh Mahoun quch neH qImyal Sa'? nger DunHa' tlhoj 'eSSIm. 'eSSIm QIn Hevbe'pu' qImyal. Hevmo' yaS matlhHa', Mahoun'e' lupum QuSwI'pu'. Mahoun qoplu'chugh vaj 'eSSIm lunubmoH 'ej luHup je. pagh chaq jIjQo'mo' Mahoun maghpu' Qugh Qel. MahounvaD ngermeyDaj 'angbe' 'eSSIm.

wa'vatlh HutmaH wej: Sor Hap boSmeH

HurghtaHmo' DIS, poH lunoHlaHbe'chu'. Hoch luchchaj tlhappu'mo' pagh Qaw'pu'mo' bIQtIq, tlhaqmey ghajbe'.[209] nuHmey ghajtaH 'eSSIm.[285] Mahoun ghop rIQ nuD 'e' nID 'eSSIm 'ach Hurghchu'mo' Qatlh. jatlh Mahoun, "'oy' vISIQlaH." Mahoun Dabe' Mahoun. jatlh Mahoun, "maDo'. naDev law' bIQ QaQ. tlhIlmey vImumlaH 'ach ngImbe'." wej bIQvetlh tlhutlhqang 'eSSIm. 'up qech, 'ach yIntaHmeH tugh 'ut 'e' yaj.

jatlh 'eSSIm, "qaStaHvIS loS jaj wutlhDaq maSo''eghlaHchu'taHbe'. bong DISvam wISamta'. nejchu'chugh tlhIngan negh, SamlaH je."

jatlh Mahoun, "vaj pov tlhIngan nochmey. DujwIjvaD DIvI' nochmey nIv vIDIlta'. ghorDaq jaQHa'bogh tlhIlmey DItu'laH 'ach wutlh Ha'DIbaHmey not DItu'." ghaytan nIv DIvI' noch cham 'e' Sovmo' 'eSSIm jangbe'. bomchoH Mahoun ghIq mev. jatlh, "loQ matamnIS. yuQwIjDaq wa'logh tlhIlHalDaq 'op tlhIlwI'pu' lujonlu'taHvIS bomtaHmo' Qoy vay' 'ej lutoDlu'. Qarghmey mach veghlaH wabmey." Hurghmo' mon 'eSSIm 'e' leghlaHbe' Mahoun. jatlhbe'nIStaHmo' Mahoun ghaHvaD Qatlhqu' poHvam.

QubchoH 'eSSIm. loSleS ghungmo' pujchoHpu' 'eSSIm Mahoun je.[249] ngugh QalnISlaHtaH Mahoun. DISDaq Soj nejchoH 'eSSIm. yavDaq tortaH 'ej ghop nechmoHtaH. nItlhDu' bIngDaq vIHchugh vay' woH 'ej chopchoH. letchugh nagh 'oH. charchugh lam ngogh 'oH. noghchugh ghew 'oH. 'op ghewmey Sop 'eSSIm 'ej MahounvaD HochHom nob.[211] yavDaq tlheghmeyHey lutu'lu' je. wa' luH 'eSSIm. SIHqu'. wItlh. largh. mum. Sor Hap rur. mut ghovlaw'.[212] tlhegh chenmoHmeH Sor wutlh 'ay'mey lo'laH 'eSSIm. lI'bej tlhegh. tIqwI' boSmeH Sor wutlh 'ay' tlha'choH. ghoStaHvIS 'eSSIm langchoHtaH DIS. tugh 'och moj. loQ SaltaH. 'aqroS jeqtaHmo' Sor 'ay'mey, mInDu' SoQmoH. QotchoH 'eSSIm. yav Hot chorDaj 'ej tlhetlhmeH DeSqIvDu' lo'. loQ 'och waQtaH nagh. juSmeH 'och DopDaq ghoSchoH 'eSSIm 'ej nagh juStaHvIS loQ nechmoH.

pay' 'eSSIm DubDaq 'uychoH vay' 'ej 'eSSIm rechqu'moH.

wa'vatlh HutmaH loS: Dejpu'

qaStaHvIS vagh lup tlhuHlaHbe' 'eSSIm 'ach lImbe'. ghu' chovlI'. loQ Dejlaw'pu' 'och. tlhabtaH 'eSSIm volchaHDu' DeSDu' je. QIt pur. 'oy'be'. 'uSDu'DajDaq lam tu'lu' 'ach 'uyqu'be' 'ej vIHmoHlaH. rIQbe'law' 'eSSIm. DImo' 'IvtIHDu'DajDaq Qey 'och. noghchoH. tlhab'eghmoHmeH Duv. Qap mIw. 'eSSIm vonlu'be'. 'ach cheghlaH'a'? 'eSSIm tlhopDaq 'och teb lam. waQ. tlhe''eghmeH 'eSSIm, 'aqroSDaq DubDaj yuv 'ej ghaH bIng 'uSDu' SIHmoH. DaH tortaH, va'nuchDu'Daq ba'taHvIS 'ej HotchuqtaHvIS DeSqIvDu' qIvDu' je. DaH qamDu' Daq nach Daq je tamnIS. Do' vaD 'eSSIm.[214] 'ach vIHtaHvIS, nachDajDaq pumchoH lam naghHommey je. Dujmo' nach Qan 'ach Dejqa'be' 'och. tlhab 'eSSIm nach. tlhabqu'. loQ ba'choH. ba'laHchu'. SuS tu'.

mInDu'Daj poSmoH. ngem HurghDaq tortaH. DISvo' narghpu'. ghoStaHvIS loQ SaltaHmo' 'och, ghor SIchpu'. QutlhtaHbogh naghmey, aqroS je yuvDI' 'eSSIm Dejpu' yav. bIQ bIng ghoSnISqa'be'mo' Quch 'eSSIm, 'ach DaH ghorDaq SaHtaHmo' lutu'laH noch, nejwI'pu' je. DIS 'elqa'meH 'eSSIm, 'ochvo' lam naghmey je teqnIS. pojmeH QamchoH 'eSSIm. lam teqmeH naQ nejchoH.

ghIq ghoghmey Hop Qoy. mu'mey QoylaHbe' 'ach tlhIngan Hol ghov. Mahoun lunejlI'. Mahoun luSambe'nIS. 'och 'elqa' 'e' nIDchugh 'eSSIm, Mahoun ghu' QobmoH. Sormey bIngDaq loQ yav wovmoH DungluQ jul. SaH 'och net leghlaHbe'. ghegh neH yav. yav tun So'meH nom pormey, Heghpu'bogh Sor Hap je lo' 'eSSIm. ghIq ghoghmeyvo' 'ochvo' je qetchoH. ghaytan tatmeymo' lughochlaHbe'taH nochmey, 'ach yav ghItlhpu'bogh DaSmey luleghlaH nejwI'pu'. mungDaj So'meH ghomey maw' ghoStaH 'eSSIm. chIch Sormey ngeQ 'ej yIQchu'bogh lam ngIm gho'.

qettaHvIS nablI'. tugh 'eSSIm lutu'. yIntaH 'eSSIm 'e' luSovchoHDI', yInlaHtaH Mahoun 'e' luqelchoH. lujoy' tlhInganpu' 'e' Hajchu' Mahoun 'ej DaH 'eSSImmo' lujoy' luneH. Mahoun QannIS 'eSSIm. maghwI' ghaHpu'mo' 'eSSIm vav'e', 'eSSIm'e' voqbe' Sa'. ghoqwI' ghaHbe' Mahoun'e' 'e' Sovchu' 'eSSIm 'ach Sa' ponlaHbe' mu'meyDaj. Farsajii luloSnIS.

wa'vatlh HutmaH vagh: maghwI' Sep maghwI'

bIQtIq Donbogh He Sam 'eSSIm. naDev letmo' yav, ghItlhbe' DaSmey. ngemvo' ghoSpu' 'eSSIm 'e' leghlaHbe'meH ghochwI', DaSmeyDajvo' lam teq 'eSSIm, ghIq He ghoSlI'meH naghmey tIn neH gho'lI'. nejwI'pu' ghoghmey Qoyqa' 'eSSIm. 'eSSIm He je jojDaq latlh nagh tIn tu'lu'be'mo' He SIchmeH Supqu' 'eSSIm. SaqDI' gho'Ha'qu'. Hevo' pum. qojvo' pumbe'meH tI, naghmey je 'uchqu'. pumtaHvIS nItlhDu' tey nagh ghegh 'ej yavvo' 'op tI luH ghopDu'Daj. pagh HotlaH qamDu'Daj. qoj bIng HopDaq naghmey jej, bIQtIq jaQ je lutu'lu' 'e' Sov 'eSSIm. chorDaj bIngDaq charmo' lam, ghIrchoH. lavHom ngaD Sam ghopDu'Daj. qamDu'vaD Daq SammeH pup 'ej nogh 'ach 'uchlaH ghopDu' neH. toSmeH DuvnIS wa' ghop 'ach luQutlhlaHbe'mo' HuStaHbogh 'uSDu', DuvmeH wa' ghop, luHqu'nIS latlh. DeSDaj Doy' luHmoHmeH buSqu' 'eSSIm.

ghIchDaj tlhop bejtaHvIS 'eSSIm, cha'neHDaj 'uchchoH vay'. nachDaj pepDI' 'eSSIm, tlhIngan mang Qup legh. HoHlI''a' pagh toDlI''a'?[216] SovlaHbe' 'eSSIm. 'omlaHbe'. taj lellaHbe'. wunchu' 'eSSIm. latlh DeS 'uchchoH latlh mang. lupep 'ej qoj yorDaq lulan. yavDaq QottaH 'eSSIm. lamchu'. yIQchu'. Doy'ba'. nItlhDu' rIQmoHpu' naghmey 'ej DIr teypu'. "qojvetlh toSta''a'?" jatlh mang yay'. bIng bejmeH qoj HeH chol mang wejDIch.

SaH loS negh. tlhuH Suqqa'taHvIS 'eSSIm, nuDlI' mang loSDIch. nuHmey nge'be' 'ach Dat loQ 'uy. rIQqu'be' 'eSSIm 'e' 'ol. 'eSSIm tlhe'ta'. DaH QottaH 'ej Dung bej. "SIqwI'wIj yIbej," jatlh mang 'ej SIqwI' nechmoH. lutlha' 'eSSIm mInDu'. ghIq 'eSSIm volchaH qIp mang toch. jatlh, "rIQDI' vay', rut Sovbe'. bIpIv." ghaytan che'ronDaq pIj negh rIQ nuDta' mangvetlh. *veS* QelHom Degh cha'taH HIpDaj. QI' vuvqu' 'eSSIm 'ach bIQtIqDaq 'eSSIm pummoHta' 'ej Mahoun quchta' 'e' nID.

"nuqDaq Mahoun?" jatlh bu'.[251] Mahoun QanmeH 'eSSIm, tlhIngan Sa' tojqang. qechvetlh chIDvIp. chaq qar tlhIngan QI'. chaq reH wo' maghqang maghwI' puqbe'. 'ach Mahoun QannIS 'eSSIm. jangbe'.

"nuqDaq ghaH?" jatlh bu'.

wa'vatlh HutmaH jav: vIt 'eSSIm

vIt 'eSSIm. ba'choH 'ej jatlh, "mutoD 'e' nID! bIQtIqDaq mupummoHta' HIvwI'pu' vIleghbe'pu'bogh. bIQtIqDaq jIghIr." tlhegh Delbe' 'eSSIm 'ej negh leghpu' 'e' chIDbe'. bIQ HurghDaq ghIrtaH 'e' Delchu'. bIQ jaQ Hajlaw' je 'IjtaHbogh negh. tamtaH; may'lut lu'IjtaHbogh puqpu''e' rur. 'eSSIm toDbogh Mahoun ghopDu' Del 'ej DaH lut ja'taHvIS Mahoun ghop 'uchqu'pu' 'e' qawlaw'. yeb HomDu' mach tappu' 'eSSIm, ghIq MahounDaq toSta'. nepbe' 'eSSIm. DaHjaj Mahoun HoHlaHbejpu'mo' SotchoH. DIvbejmo' 'eSSIm, lut 'Il Honbe' negh. ghaytan wanI' bejpu'. rIQmo' Mahoun qoj 'uchlaHbe' 'ej toSlaHbe'ba'. Heghpu' Mahoun 'e' luHar. 'olpu' neH 'eSSIm.

qojvetlh toSlaw'ta'mo' 'eSSIm vuv negh. jatlh toDwI'Daj Qup, "bIHeghpu'chugh quvHa'qu'choH nIpummoHbogh nuvpu'. bIyIntaHmo' Do' je chaH." jaq mang maqtaHvIS 'ach Do'wI'vetlh ghaH 'e' pIH 'eSSIm. DIvlaw' je latlh. Daj. ta'Heychaj lupaylaw'.

'eSSImvaD jatlh bu', "lom Daq Dangu'laH'a'?"

vItqa' 'eSSIm. jatlh, "ghobe'! lom yIjatlhQo'. reH 'eb tu'lu'."

jatlh bu', "Ha'. wInej. tatmeymo' QapHa' Duj nochmey 'ach DaH DubbejlI'. wISam." QamchoH 'eSSIm 'ej bIQtIq HeDon yIt ghom. Hoqra'mey lo'taH cha' negh. cham wuv. lam ghIlthlu'bogh buSHa'chu'.

Qubqu'law'taH bu'. jatlh 'eSSIm, "nov ghaH, 'ej SuD, 'ach ghoqwI' ghaHbe'. 'anDorngan, qo'larngan joq rurbe'chu'."

qagh mang Qup. "wa'logh qo'larngnan be' vIngaghta'," jatlh. mIychoH latlhpu'. 'eSSIm Harpu' bu' 'e' noHlaHbe' 'eSSIm.

chaH bIngDaq qojvo' pumtaH bIQtIq. bIQ SuvtaHvIS 'eSSIm, qojvam lIjchu'pu'. SaH 'e' ghovpu'mo' Mahoun, Do'. 'eSSIm qechmey jatlh mang, "pa' pumpu'chugh lomna' wInejlI'."

jatlh bu', "lom 'ay'mey bIjatlh 'e' DaHech."

Hagh QelHom 'ej jatlh ,"bIQ Ha'DIbaHmey pI' tInej. chay' nguv 'IwDaj?"[217]

pujwI' Dabe'meH 'eSSIm qu''eghmoH. jup lom 'ay'mey leghvIpbe' tlhIngan. jatlh, "SuD je. Qo'noS chal rur." ngaDHa' 'eSSIm ghogh. tojnISbe'taH 'eSSIm. Mahoun San HajtaHmo' vIt qabDaj. wutlhDaq Mahoun buStaHvIS, bIQtIqDaq Mahoun qellaw'taH. bIQtIq qoj bIngDaq ngengHom chenmoHpu' pumtaHbogh bIQ. qojvo' bIQ lIghpu'chugh vay', ngengHomvetlhDaq pum.

wa'vatlh HutmaH Soch: waq paSlogh je

bIQtIq ngengHom naw'meH letlh lumutlhta' gharben Sungpu'. lughIr 'eSSIm, negh je. bIng SIchpu'DI', ngengHomDaq nejchoH negh. Hoqra', naQmey je lo'. pumtaHbogh bIQ bejtaH 'eSSIm. HoSghaj. Doj. chuSmo' 'ej loQ 'eSSIm vongmo', Dochmey SuqchoHDI' negh, tu'be' 'eSSIm. jatlh bu', "'eSSIm, naDev yIghoS."

lob 'eSSIm 'ej latlhpu' ghoSmeH naghmey charDaq yItchoH. Dochmey luSampu'bogh leghDI' yItHa' 'eSSIm 'ej pum. nagh qIp qIvDu'Daj 'ej luQutlh DeSDu'Daj. Hu'be'. 'aH 'oltaHvIS jach. "Mahoun!" jatlh. ngengHomDaq Mahoun paSlogh, wa' waq, Mahoun yIvbeH je luSamta'. DIS SoDlu'pu'mo' mejpu''a' Mahoun? tlhIngan ghaHbe' 'ach nachDaj pep 'eSSIm 'ej Hegh bey jach. jeSbe' negh.

QumwI' lo'lI' bu' 'e' QoylaH 'eSSIm. "nov Sut wISamta' 'e' ol tej. ghobe', HIvwI'pu'Daj ngu'laHbe'," jatlh.

pay' qaw 'eSSIm. bIQDaq Mahoun qam 'uchtaHvIS 'eSSIm, paSlogh waqmey joq tuQbe'taH Mahoun. ghaytan bIH, yIvbeH je tuQHa'moHta'. jot'eghmoH 'eSSIm . negh tojmeH tlhoS toj'eghpu'. jatlh 'eSSIm, "Duj HoD ghaH. beqDaj vIja'nIS. Qu'wIj 'oH." mejlI' 'eSSIm 'e' lunISbe'.

letlh toS 'ej juH ghoSmeH qet 'eSSIm. ngablaw'pu'mo' 'eSSIm ghaytan mISchu' 'ej QuchHa' Mahoun. DISDaq Mahoun Such 'e' qel 'eSSIm[221]. tlhu', 'ach qech 'om. MahounvaD Qob.

yIQtaHmo' DaSmeyDaj 'ughtaH. ghaytan Soy'moHmo' qojDaq gho'Ha'pu'[285]. DaH HojtaH. He motlh SamlaHchu'bogh ghoSlI'. Du'Daj cholDI' yav ghItlhpu' DaS ghovbe'bogh 'e' legh 'eSSIm. DaSmey tuQbe' Mahoun. QI' DaSmey tuQpu' Hoch SuchwI'Daj. QI' DaS 'oHbe' 'ej Sung DaS 'oHbe' je. chu'law' DaSmeyvam bem[279]. naDev yItpu' nuv woch. nuHHey tIq qeng nIH ghop: Sormey junta' 'ej pormey jen pe'pu'. ghonDoqDaj lel 'eSSIm. Qapqa'be'bej merbogh HIvwI'. He motlh tlheD 'eSSIm 'ej tamqu'taHvIS ngemDaq DonchoH. Sor retlhDaq loSlI'bogh tlhIngan loD legh. QI' HIp Hutlh. chu'bogh DaSmey wagh tuQtaH 'ej ghaH nIHDaq Qam betleH.

taj lel 'eSSIm 'ej vanglaHpa' loD, HughDaj buQlI' 'eSSIm taj 'ej teSDajDaq buQlI' 'eSSIm ghogh. jatlh, "bIjeghbe'chugh vaj bIHegh."

wa'vatlh HutmaH chorgh: loD ghov 'eSSIm

"'eSSIm?" jatlh loD. "qaHIvbe'. maghommeH qaloSlI'. qapIHmoH 'e' vIHechbe'." chImtaH loD ghopDu' 'ej nISwI' tu'be' 'eSSIm. taj 'eSmoH 'ej DoH. tlhe''eghDI' loD, qabDaj legh 'eSSIm. qup ghaH. ghovlaw' 'eSSIm. jatlh loD, "Qa'bar 'oH pongwIj'e'." DaH ghovbej 'eSSIm. not qIHpu' 'ach noyba' tlhIngan yejquv DevwI'pu' qabDu'[280]. loDvamvaD MahounDaq QIn ngeHta' 'eSSIm vav. DaHjaj Sa' QaS tojta' 'eSSIm 'ej yejquv DevwI' buQta'. nom tajDaj 'etlh nuD 'eSSIm. Dach 'Iw 'ej QeHbe'law' Qa'bar.

"joHwI'," jatlh 'eSSIm. "reH Suvrup SuvwI''a'. qen HevamDaq jIH jupwI' je wIHIvlu'mo' --"

jatlh Qa'bar, "'e' vIQoy. may'Duj jabbI'IDmey vIjIHtaH. lItoD 'e' nID negh, 'ach bIQDaq lISamlaHbe'. bItoD'eghmeH qoj DatoS. Heghpu'mo' Mahoun maDo'Ha'. nov Daj ghaH. QallaHchu'. bIQtIqDaq Heghbejpu''a'? wanI' yIDel."

QaS tojqang 'eSSIm, 'ach DaH yu'choH yejquv DevwI'. <wo' vItoy'> jatlhDI' 'eSSIm, loDvam'e' toy'. tlhochchuqmo' potlhmeyDaj, Sot 'eSSIm. nov SaHqu'choHmo' muS'egh, 'ach Mahoun SaHqu'mo' nayta'. matlhHa''a' 'eSSIm tIq? jatlh 'eSSIm, "joHwI', nuHIvneSta' tlhIngan QaS. bIQtIqDaq mupummoH 'ej Mahoun quchta'. narghta' ghaH. mutoDmeH bIQDaq Sup 'ach tlhoy HoSghaj bIQtIq." SuptaHvIS puvlaw'lI' Mahoun porgh SaS 'e' Del 'eSSIm ghop, jatlhtaHvIS.

QeHchoHlaw' Qa'bar. jatlh, "jaS ghu' QIj negh. qImyal Sa' QaS chaHbej'a'? qImyal Sa'vaD jIjatlhta', <Mahoun yInISQo'>. mujun 'e' nIDlaw'mo' jIQuchbe'."

QuSHey QIj 'eSSIm. ghaytan De' qar Hevbe' qImyal Sa', pagh QaS ra' QuSlI'bogh yaS. jatlh Qa'bar, "val qImyal Sa'. QuSwI' Sam 'ej bIjqu'. wej lom luSamta'. yInlaHtaH'a' Mahoun? DuH'a'?"

wo' maghbe'nIS 'eSSIm. Mahoun maghbe'nIS je. jatlh, "chaq wISamlaH."

"HItlhej. qImyal QaS wIghomchugh jIwammeH choDevlI' neH," jatlh Qa'bar. DevwI' tlha' 'eSSIm.

yoSvam Sovqu' 'eSSIm. ngem 'ay' Huv lughoSlI' 'ach jotHa'moH 'eSSIm Duj. QantaHbogh Sormey mejpa', ghu' pojlI'. "yIyep. pIm vay'," jatlh 'eSSIm. ghIq pImwI' leghpu'. yav 'uytaHmo' Saqjan So'lu'pu'bogh, chenpu' QemjIqmey jaQHa'.

"DujwIj 'oH. *Hov matlh* ponglu'," jatlh Qa'bar, 'ej DujDaq 'eSSIm ghaH je jolmeH QumwI' leQ lo'.

wa'vatlh HutmaH Hut: qughwI' mach

lugh Mahoun chIjwI'. naDev Saqpu' pIvlob chavlaHbogh Duj mach'e'. Doj Duj. jol rav lItHa' 'eSSIm. 'etDaq meH SeHlaw tu'lu'. 'o'Daq SoQtaH cha' lojmItmey. Duj botlhDaq vutpa', raS, De'wI', quSmey je lutu'lu'. Say' Duj qoD 'ej Dach 'avwI'pu', toy'wI'pu' je. jatlh 'eSSIm, "beq Daqembe'pu''a', joHwI'?"

jatlh Qa'bar, "rut peghmo' Qu', Sov pagh 'e' vImaS." nuq 'oH Qu'vetlh'e'? qatlh gharben cha' ghoSta' DevwI''e' 'ej qatlh 'eSSIm'e' qIH neH? ghelbe' 'eSSIm.

De'wI' HaSta legh 'eSSIm. Mahoun lu'oSbogh 'op mIlloghmey cha'taH. Sotlaw'vo' HochHom lutlhaplu'pu'. mIrmey tuQtaHbogh loD langqu' cha' wa' mIllogh. nuDmeH chol 'eSSIm. Qupqu' qama'. wa'Hu' nentay loppu' 'e' HarlaH 'eSSIm. "HIja', Mahoun ghaH," jatlh DevwI'. "batlh vang." ghel neHqu' 'eSSIm 'ach Qa'bar patlhmo' tamtaH. ghonDoq lam nuDmeH 'etlh qogh tuQHa'moH 'eSSIm. bIQmo' Sachpu' DIr Hap 'ej tlhoS qogh poSmoHlaHbe'. nuHmey Say'moHmeH DIr QaD poQ 'eSSIm 'ach tlhob 'e' ngIlbe'. 'etlh roQ 'eSSIm 'ej meHDaq DevwI' tlhejchoH.

SeHlawDaq ba'choH Qa'bar 'ej may'Duj rI'. jatlh, "yelwIyyItngan boSamta''a'?"

jatlh meH yaS, "ghobe'. tej neH luSamta'. ghaytan Heghpu' nov. lom nejlI' QaS."

jatlh Qa'bar, "tej vIqIHpu'. wInejmeH DujwIj vIlo'." jatlhtaHvIS SaqHa' 'ej puvchoH Duj. jabbI'ID van Qa'bar 'ej 'eSSImvaD jatlh, "nuqDaq wInej 'e' Dachup?" bIttaH 'eSSIm 'e' tu' Qa'bar. QeHmo' SaghchoH DevwI' qab. jatlh, "vay' DaSov. Mahoun DaQIHpu''a' SoH, 'eSSIm?"

"HIja'! mutoDtaHvIS DeSDaj vIghorpu'mo' naghmey 'uchlaHbe'," jatlh 'eSSIm.

"vISov," jatlh Qa'bar. "may'DujvaD lutlIj ja'ta' nejwI' ghom bu'. nuq Dajatlhbe'pu'?"

'eSSIm yu'lI' tlhIngan yejquv DevwI'. wo' toy' 'eSSIm. loS ben boghpu'DI', SoSDajmo' paQDI'norgh potlh ghojpu': wo' potlh law' loDnal potlh puS. purqu' 'eSSIm 'ej DaHjaj wanI'mey ja'chu'. tlhogh 'Ip neH nop. 'urmangHeyDaj QIjmeH jatlh 'eSSIm, "tlhIngan matlh jIH. chun Mahoun 'e' vI'Ip, joHwI'." Mahoun maghta'mo' joy''egh 'eSSIm 'ach wo' potlh law' Hoch potlh puS.

cha'vatlh: toD

mon Qa'bar. jatlh, "Mahoun DaQantaHmo' choquvmoH. chay' DatoD 'e' DaHech?" Mahoun nab QIj 'eSSIm. jatlh Qa'bar, "loS jaj loSnISbe'. DalelmeH nuq DapoQ?"

yabDajDaq 'aH yIrta'mo' 'eSSIm SIbI' per. nom lam bo'Degh, 'ul Sech, tlhegh, Sutmey je yIr Qa'bar. Mahoun Daq ngu' 'eSSIm 'ej ghorDaq Qol.

yavDaq 'eSSIm, DIS DIn je So'taHmo' Duj So'wI', DIn poSmoHmeH bo'Dagh lo'laH 'eSSIm. lam, botbogh naghmey je teqta'DI', 'och 'el. "maHun!" jatlh. jang'a' Mahoun? Qoybe' 'eSSIm. Sech chu' 'ej 'ochDaq ghoSchoH. Mahoun pong jachqa' 'ach jangbe'taH. langHa'choHDI' 'och, torchoH ghIq QamchoH 'eSSIm. Dat Sech Qeq. DIn 'eS SoDlu'bogh nuDmeH 'uS lo'. Dach Mahoun. DIS HeHmey nuDchoH 'eSSIm. Qargh tu'lu'. chaq veghlaH Mahoun, 'ach qatlh? pay' ngoD tlhoj 'eSSIm: loj Mahoun 'e' Har Qa'bar luneH Mahoun quchwI'pu'. Samta'chugh QaS, Sambe'pu' 'e' maqba'. Mahoun lujoy'taHvIS tlhInganpu', lunejtaHmo' Qa'bar 'eSSIm je, poH lunatlh neH.

"chaloy!" jatlh 'eSSIm 'ej yavDaq ba'choH. DIS mejpu'mo' 'eSSIm, loDnalDaj chu' HoHta'.

"tujoy," jatlh Mahoun ghogh. DIS 'aqroSDaq ghaHtaH. So'eghmeH, vagh DIS nagh 'etlhmey jojDaq ghoD'eghta'. "qaghI--qajotHa'moH 'e' vIHechbe'. DISDaq Hujmo' ghoghlIj QIblIj je qaghovbe'. nuqDaq wovmoHwI' DaSuqpu'?"

"munoj Qa'bar, yejquv DevwI'. chay' DatoSlaH rIQtaHvIS ghoplIj?" jatlh 'eSSIm.

"jItoSmeH 'ej naDev jIpol'eghmeH 'uSDu'wIj DubwIj je vIlo'.[286] DaH jIghIrlI'," jatlh Mahoun. boQ 'eSSIm. tuQ'eghmoHmeH Mahoun boQ je. 'och luveghtaHvIS 'eSSIm tlha' Mahoun. yItmeH DeSqIvDu'Daq qIvDu'Daq je lo' 'ej tugh nargh. SaHtaH *Hov matlh*. Duj pIrmuSDaq tIn tlhIngan wo' Degh. jach Mahoun 'ej 'och 'elqa' 'e' nID.

"leS! mev! nuQaHlI'," jatlh 'eSSIm. "DaH wISo'lu'pu'. nuleghlaH pagh 'ej nuHotlhlaH pagh."

jatlh Mahoun, "vaj bIqIDbe''a', bIjatlhDI' <munoj Qa'bar yejquv DevwI'>?"

jatlh 'eSSIm, "qID 'oHbe'. bIQolrup'a'?"

'ochDaq So'eghchu' Mahoun. jatlh, "ghobe' jay'. Qa'bar DevwI'vaD chonob'a'?"

jatlh 'eSSIm, "ghobe', pIm ghu'. bIyajbe'. DuSovlaw'. DuQan neH." Mahoun yongHa'moH 'e' nID 'eSSIm. 'om Mahoun 'ach wa' ghop lo'laHbe'mo' DoHqu'laHbe'. DeSDaj pIv 'uchqu'choH 'eSSIm 'ej 'ochvo' Mahoun luH. wewchoH muD qattaHvIS jol.

cha'vatlh wa': jachtaH yelwIyyItngan pumtaHvIS DevwI'

vIDmo' Mahoun, DevwI' HubrupchoH 'eSSIm. jol ravDaq QottaH 'ej jachtaH Mahoun. bIng bejmeH tlhe''egh 'ej qabDaj So'meH DeS pIv lo'. chollI' Qa'bar, 'eSSIm ghonDoq QachtaHvIS. jatlh Qa'bar, "QaQ 'etlh. SoHvaD vISay'moHta' 'ej vIjejmoHta'." 'eSSImvaD nobHa'. yay' 'eSSIm. ghonDoqDaj Say'moHta' yejquv DevwI'! jejchu' 'ej Say'qu'mo' wov. qogh Say'moHta' je. jolpat rav lItHa' 'ej vaH Say'Daq ghonDoq jej lan. Mahoun chol Qa'bar. volchaHDaj HotDI' jachqu' yelwIyyItngan.

Mahoun Hotbe'choH Qa'bar. jatlh, "choqawlaHbe' 'e' vIlIj, Mahoun. Qa'bar 'oH pongwIj'e'. wejmaH ben qatlhabmoHta'."

qabDaj So'Ha' Mahoun 'ej ba'choH. jatlh, "chotlhabmoHta'? vaj choHevta'. DeSwIjvo' QIn pegh DaHevta''a'?"

"qaHevta', 'a QIn lungaSpu'chugh SevmeylIj, nIHta' vay' vIHevpa'. nuq bop?" jatlh DevwI'.

jatlh Mahoun, "jISovbe'. vay' DapIHpu''a'?"

jatlh Qa'bar, "SoH qapIHpu'. bortaS vISuqmeH jIHvaD nInob yu'wI'pu'."[226]

"bortaS? chay' bortaS SuqmeH tlhIngan jIboQlaH jIH?" jatlh Mahoun mIS.

"puqloDwI' Dachotlaw'pu'," jatlh Qa'bar.

poSqu'choH Mahoun mInDu'. Haw'laHbe'mo', jolpat ravDaq ba'taH. QeHbe'law' Qa'bar. ngoDmeyHey jatlhlI' neH, "wejmaH wej ben, may'Duj *lotlhwI'*Daq, cha' 'avwI'pu' lommey, SoH je lItu' yu'wI', chamwI' je. Hughmeychaj mupqu'lu'ta'mo' Heghpu'. puqloDwI' ghaH wa' 'avwI'vetlh'e'. ravDaq bIQottaH. Qapbe'taHmo' bIghHa'Hom Hung qonwI', DaHoHlI' net bejlaHbe', 'ach pa' 'elpu' pagh."

Mahoun bej 'eSSIm. DaHjaj 'eSSIm merbejpu'. tlhIngan mangvo' narghta'. QallaHchu'. yeb rIQqu' cherghlaH. DISDaq toSlaH. 'ach tlhIngan 'avwI' Hugh Qaw'laH'a' noDlaHpa' qochDaj? Harbe' 'eSSIm. qama' ralbe' ghaH jatlhpu' vajar. QuS'a'vaD jeS'a' vajar, Mahoun je? Har neHbe' 'eSSIm. QuStaH vajar neH. ghopDu'Daj nuD Mahoun ghIq Qa'bar bejqa'. ghopDaj rIQ QutlhtaH. Mahoun QorghmeH joD neH 'eSSIm, 'ach Qa'bar qagh neHbe'.

jatlhtaH Qa'bar, "SIbI' tuQDoq lo'ta' yu'wI' 'ach taghpa' yu'wI', SoHvaD tuQDoq lo'qu'law'ta' vay' 'ej yablIjDaq poHvetlh Qaw'chu'ta'. vaj nIteb Davangta'be' net Sov. puqloDwI' HoHta'mo' qama'Daj'e' QoSqu' yu'wI'vetlh Qup. qImyal 'oH pongDaj'e'. ghIbDI' mochDaj, bortaS 'eb vItIvlaHmeH jIHvaD DungeHta'. mubchu'be'mo' mIwvetlh, DaHIjlu'taHvIS bIHeghpu' net qon."

meHDaq chuSchoH QumwI' pat. jangmeH 'et ghoS Qa'bar.[236]

cha'vatlh cha': rIQlaw' yelwIyyItngan. QaHlaw' 'ej je'lI'

Qa'bar QumwI' QoylaH 'eSSIm. ngemDaq Mahoun beymey Qoypu' qImyal negh 'ej DIS 'ochDaq yelwIyyItngan DIr tu'pu' Hoqra'chaj. jatlh Qa'bar, "vIghaj, qImyal Sa'. cheghDI' yelwIyyItngan SuyDuj, lom vItatlh."

jangtaHvIS qImyal Sa', QoylaHbe' 'eSSIm, jatlhmo' Mahoun, " jatlh! lomwIj'e' luqellI'!"

QumwI'vaD jatlh Qa'bar, "jISov. Qo'. SamImtaHbe'. Qapla', Sa'." chegh Qa'bar. jatlh, "QaQ qechlIj, 'eSSIm. lom yu'laHbe' qImyal. 'ej bIlugh. lIHIvta' negh matlhHa'. lubIjlu'." Qu' ta'Ha'pu'mo' mang bIj qImyal 'e' Hajmo' mang, cha'maH cha' joQDu' togh 'eSSIm, 'ach Qa'bar tlhochbe'.

'uSDu' SIHpu' Mahoun 'ej qIvDu' 'emDaq qab So'ta'. "DaH choHoH'a'?" jatlh. yIH wab rur ghoghDaj puj.

jatlh Qa'bar, "ghobe'. qaSo' neH."

Mahoun jotmoHbe'pu' De'vetlh. ravDaq ba'taH 'ej nom tlhuHtaH. jatlh, "qaH, puqloDlI' luchotpu'chugh ghopDu'wIj jIQoSqu'. vIqawbe'chu'."

ghopDu' qelpu'mo' Mahoun, Mahoun ghopDu' legh Qa'bar 'eSSIm je. rIQqu' poS DeS. jatlh Qa'bar, "yIQamchoH. DeSlIj HIleghmoH." lob Mahoun. nItlhDu' SIHvIp. pagh nIDqang. HuS neH ghop. Hotlu'DI' vIng. jatlh Qa'bar, "wa'Hu' yuQ vIbavchoHtaHvIS DujlIj Doj vIleghlaH. qaHoy', Mahoun HoD. nuq Dapong?"

HemchoH Mahoun. jatlh, "FarsajIy'aaaaaaHaaaagh!" jatlhtaHvIS Mahoun, yebDaj lISta' Qa'bar. naSmeH ta'pu'be'. yeb wunmoHmeH ta'ta'.[232]

jatlh Qa'bar, "'eSSIm, may'luchvetlh retlhDaq Sevmey, Hoqra' je lutu'lu' 'ej vutpa'Daq SaH chuch. tIqem." lob 'eSSIm. Mahoun yeb QorghtaHvIS Qa'bar, loQ vIngtaH Mahoun, 'ach leSchoH. yebDajDaq Sev lanta'DI' Qa'bar, quSDaq ba'choH Mahoun yebDajDaq chuch[233] 'uchtaHvIS. vutpa' ghoS Qa'bar. cha' baS maHpIn qem. qagh ngaS wa' 'ej ghevI' ngaS latlh. nom DuD ghIq jatlh, "tISop!" qagh luSopchoH. ghung Mahoun; qagh rur. Sop 'e' tIvba'.

jatlh Qa'bar, "reH bISoprupmo' puqnI'loDwI' DaHaghmoHpu'. tlhoy Duje'taHmo' rut poq DaSIQ."

yay' Mahoun. jatlh, "qaH, chotlhabmoHta'neSmo' pItlho'qu' jIH, vavwI', SoSwI', yurpu'wI' je, 'ach jIyajbe'. puqnI'lI' Hot qama' Qob 'e' Dachaw''a'? bortaS DaSuqnISpu'chugh qatlh jIyIntaH?"

cha'vatlh wej: toy'wI''a' QaQ

jatlh Qa'bar, "DaHeSbe'pu'mo'. *lotlhwI'*Daq 'urtaH Hung tamey leHtaHbogh 'avwI''e' 'e' tu' qImyal. tamey choHlaw'ta'mo' 'urwI' HeSmey So'laH. Do'Ha' yu'laHpa' qImyal, HoH'egh maghwI'. qama' lI'be' SoHmo', toy'wI''a'wI' qamojmoH. bISay'moHlaH. juHwIj tI Da'IHmoHlaH. bIbom 'e' luQoymeH muSuch nuv law'. Do'Ha' DIvI' rojmab wIqI'DI', 'anDorngan Darurmo' qapollaHbe'. 'anDorngan SoH 'e' luHarmo' SuchwI'pu'wI', mab vIbIv net HarlaH[287]. vaj 'anDorngan qama'pu' nge'meH pawDI' 'anDorngan Duj, ghomvetlhvaD qatlhejmoH. juH bopbogh De' potlh'e' SovlaHmo' toywI''a', bImejpa' yablIjvo' poH naQ qIl tuQDoq chamwI' 'e' vIra'."

jatlh Mahoun, "qatlh tlhIngan Hol vIlIjbe'pu'?"

jatlh Qa'bar, "QeD vISovbe'. wanI'mey'e' Daqawbe'moH tuQDoq. jaS Hol polmo' QoghIj, Hol SIghbe'law' tuQDoq. ghaytan wejwa'mey, pIwmey je DaghovlaH je."

tamtaH Mahoun, De' chu' qeltaHvIS. ghIq loQ HaghchoH. jatlh, "wej DIS wanI'mey qIlta' tuQDoq 'ach wej DIS tlhIngan Soj QaQ qIlbe'pu'." rotlhmoHwI'qoq QIjpu'. DaH Hujbe' je Mahoun Sov, Hol laH je 'ach taQtaH Qa'bar lut. toy'wI''a' neHbe'choHDI' vay', roD HoH pagh ngev. qatlh yInmeH Mahoun SuDpu' Qa'bar?

choltaHmo' Du' Ha'DIbaHmey ghum HaSta. jatlh Qa'bar, "Duj Daq vIchoHnIS. Sajolta'DI' nom vISaqta'. povbe' Daqvam." 'et ghoS.

bejchuq 'eSSIm Mahoun je. tlhaymey Hutlh Qa'bar yIvbeH'e' tuQtaHbogh Mahoun. ghaH nIH DeS rIQbe' yachchoH 'eSSIm. 'IHmoH tlhIngan yIvbeH. jatlh 'eSSIm, "bIpIv'a'?"

mon Mahoun 'ej 'eSSImDaq cholqu'. jatlh, "HIja'." DeSDajDaq bej'egh. tlhupchoH. jatlh, "yuQwIjDaq HItlhej. De' lellu'DI' bISaH vIneH."

"DaH vIlel vIneH. naDev'e'," jatlh 'eSSIm. tlhup je. jatlh, "Qa'barvaD neH QInvetlh ngeHlu'ta'. wItlhapchugh maH, tlhIngan yejquv DevwI' QIn wInIHta'. maghwI' vIDa vIneHbe'. chaq tlhIngan SoHbe'mo' DayajlaHbe'." matlhchu' 'eSSIm 'e' cha' neHqu'.

jatlh Mahoun, "chaq porghlIjDaq 'oHbe'mo' DayajlaHbe' SoH jay'!"

jatlh 'eSSIm, "Mahoun, qatlh bIbepqu'? DaSIQlaHba'. DaHjaj HomDu'lIj vIghorlaw'pu'DI' bIQaltaH! DaH yeblIj 'oy' law' DIr SIjnISlu'bogh 'oy' puS. bIyoHqu'. yIghel neH. chaq SaHbe'." Qorwaghvo' SaqlI' Duj 'e' leghlaH 'eSSIm. tamchoH 'ej Mahoun Hotbe'choH, 'ach MahounvaD qoy'taH mInDu'Daj.

cheghDI' Qa'bar, purqu' Mahoun. jatlh, "qaH ... De' DaSuqmeH DeSwIj Dape'ta''a'?"

cha'vatlh loS: De' SuqmeH , qama' pe' je joy'wI'

jatlh Qa'bar, "ghobe'. rIQtaH DeSDu'lIj DIr bIpawDI'. chaq bIghHa'Daq qaS. qaHevDI' qabIjmeH DaSmeywIj ro'Du'wIj je vIlo'. tlhoS qaHoHpu'[228] 'ach muyonmoHbe' HomDu'[230] vIghorlI'bogh, beymeylIj je. qaqIchtaHvIS choyajlaHbe'. nom tlhIngan Hol Daghojchu'meH QI' cham vIlo', 'ach not De' vISuqmeH qajoy'ta'."

jotHa'qu'choH Mahoun. Qa'bar bejvIplaw'. DeS So' 'e' nID 'ej nom tlhuHtaH. jatlh, "yIja', 'eSSIm."

tamqu' 'eSSIm ghogh jatlhtaHvIS, "joHwI', pe' joy'wI' 'e' qelbe' Mahoun. qama' ghaHtaHvIS, porghDaj qoDDaq De' 'aplo' lanta' Qel." tlhoS tlhup 'eSSIm.

jatlh Qa'bar, "Mahoun, qatlh not choja'pu'?"

jatlh 'eSSIm, "Sovbe'pu', joHwI'. wa'Hu' ghu' QIj Qugh Qel, 'ach pe' tlhIngan Qel 'e' chaw'Qo' Mahoun."

vaHvo' Daqtagh lel Qa'bar. jachchoH Mahoun. quSvo' pumbe'meH bong ghaH poS DeS lo'DI' jachqu'. raSDaq taj roQ Qa'bar. jachbe'choHDI' Mahoun jatlh Qa'bar, "DalelmeH SoH taj qanoblI', Mahoun."

jatlh Mahoun, "qape''eghlaHbe'! mubot Hoch DujmeywIj."

jatlh Qa'bar, "Dupe' 'eSSIm 'e' Dachaw''a'?"

nom tlhuHtaH Mahoun. jatlh, " 'oy' qIlbogh Hergh Daghaj'a'?"

rurbogh Hergh neHmo' nuch neH, DevwI' tIchpu' Mahoun 'e' Haj 'eSSIm, 'ach mon Qa'bar. Hu' 'ej HIvje' tInDaq HIq qang, HIvje' bID tebmeH HIq lo', ghIq HIvje' naQ tebmeH bIQ lo'. MahounvaD nob. jatlh, "yItlhutlh." tlhutlhtaHvIS tuS 'ach tlhutlhchu'. Daqtagh HeH nuD Qa'bar ghIq 'etlhDaq HIq lIch. meQmoH. qul bej Mahoun. jatlh Qa'bar, "vIwojmeH."[239] Mahoun DIrDaq, 'eSSIm ghopDu'Daq je HIq lIch. 'eSSImvaD taj ret'aq nob.

"DaSIQrup'a'?" jatlh 'eSSIm.

quSDaq ba'taH Mahoun 'ej raSDaq DeS lanta'. Daq cha'ta'bogh Qel qawchu' 'eSSIm. taj Qeq. SIbI' raSvo' DeS luH Mahoun. jatlh, "vISeHlaHbe'. taj vIleghDI' vIH'eghmoH."

latlh HIq nob Qa'bar. vangmeH HIq loS, ghIq raSDaq DeS lanqa' Mahoun. rIQmo' yeb, polmeH 'uybe 'eSSIm. volchaH 'uchchoH 'ach DIr Hotpa' taj, DeS vIHqa'moH Mahoun. nom vang. Mahoun 'emDaq QamchoH 'eSSIm 'ach DaHjaj Mahoun SeHmeH yapbe' wa' DeS. DeSDaj SIjtaHvIS 'eSSIm vIHchugh Mahoun QIDqu'laHmo' pe'choHbe'. "jItlhIj," jatlh Mahoun. "peloS. chaq 'ut latlh HIvje'."

cha'vatlh vagh: De' ngo' lulaDlaw'lI'

"SoHvaD 'Iq," jatlh Qa'bar, 'ach qang.

tlhutlhchu' Mahoun ghIq qaStaHvIS tup puS QIt tlhuHtaH. jatlh, "DaH muleSmoHlaw'." ravDaq QotchoH Mahoun 'ej bIng bej. ghaHDaq ba'choH 'eSSIm. vIHchoHlaHbe'meH DeS 'uchqu' 'ej DeS ngaDmoH je Qa'bar. Mahoun jotmoHmeH, jIbDaj yach 'eSSIm. Daq qar nejtaHvIS DeS yach. 'eSSIm bIngDaq nom tlhuHqu' Mahoun. Daq wIvta' 'eSSIm. DeS 'uchqu' 'ej pe'choH. ravDaj pum 'Iw SuD. vIng Mahoun 'e' QoylaH 'ach Qu' buS. yIn QeD HaDtaHvIS 'eSSIm, yoq lommey pe'ta'[288]. rurchuqqu' Qurmeychaj. DaH waQ 'Iw 'ach DIr patlhmey, tlhagh, 'aDmey potlh, SomrawDu' ngu'laH.[306] Somraw vIHmoHmeH Sen 'eSSIm ghIq HomHey legh. SIq. Hom 'oHbe'. meyrI' mach 'oH. lel 'ej ravDaq lan.

"vIghaj," jatlh 'eSSIm, 'ach jangbe' Mahoun. tlhuHtaH neH. Mahoun DeS SoQmoHmeH qoSta' Hum lo' 'eSSIm ghIq Sev qat. vultaH Mahoun 'e' tlhoj.

Mahoun retlhDaq torchoH 'eSSIm. Hoqra' lIS 'ej Mahoun yInroH Hotlh. chechchu' 'ach pIvlaw'. tlhuHlaHqu'meH Mahoun porgh tlhe'. "maHun," jatlh ,'ach vultaH.

mep woH Qa'bar. Hom Hap vI'pu'[240] 'ach ta 'oHbej. jatlh Qa'bar, "wejmaH ben notlhchoHpu' De' 'aplo'vam. DujwIjDaq laDmeH luch vIghajbe'bej." mep Say'moHmeH Sev lo'lI'.

jatlh 'eSSIm, "laDlaHlaw' mughwI' janwIj."

jatlh Qa'bar, "qajol. yISuq." Mahoun porgh vul bej 'eSSIm. tIqDaj jIHmeH Hugh Dop Hot. Hoqra' qar law' qaywI' qar puS 'ach Mahoun Hot 'e' tIv 'eSSIm. jatlh Qa'bar, "bIDachtaHvIS vIQorgh." tlhuHchu'taH Mahoun. Qochbe' 'eSSIm 'ej jolpat rav gho'.

qachDajDaq mughwI', QumwI' ngo' je yIrDI' 'eSSIm, SIbI' jolqa' Qa'bar. choHbe'pu' Mahoun Dotlh. mughwI'Daq De' 'aplo' lulan 'ach Hol De' 'oHbe'mo' laDQo'[289]. 'ul luch QIHbe'meH Mahoun 'Iw, ghopDu'Daj Say'moH 'eSSIm 'ej mughwI' laghchoH. Qa'bar De'wI', mughwI' De' laDwI' je rar. lujpu'DI' mIwmey law', pay' mIn moQ taplu'pu'bogh cha'choH HaSta. Qel De' 'oH! "Qapla'!" jatlh 'eSSIm.

cha'vatlh jav: Hung tamey Sar

loQ vemchoH Mahoun. nogh 'ej vIng. chechqu'taH. De' cha'taHvIS HaSta, ravDaq, Mahoun retlhDaq je ba'choH 'eSSIm. HaSta bejmeH chol Qa'bar. qaStaHvIS lup puS ratlh mIn, ghIq 'avwI' HIp tuQtaHbogh loD lulegh. machbogh pa' napqu'Daq ba'taH. jatlhchoH, "may'DujDaq *lotlhwI'*Daq Hung ta loHwI' jIH. tarven 'oH pongwIj'e'. tlhIngan wo' vItoy'. tuqwIj quvvaD jI'Ip: teH Hoch tavam De'. nIteb jIvang 'ej ngoy'be' latlh Hung yaSpu'. Hung tameyvam vImuch. lut luDelbogh leghlaH Hoch."[290]

purqu' 'eSSIm. tarven qab ghovbe' 'ach 'eSSIm vav ngu'chu' pong, Duj, yaH je. mIghbe'law'. DISruplaw' 'ej QuS temlI'. Hung ta wa'DIch cha'choHlu'. Duj, Daq, HovpoH, qonwI' mI' je ngu' HaSta bIng. wejmaH wej ben *lotlhwI'* bIghHa' yu'wI'pa' loSDaq qaSlI'. SaH qama' SuD, cha' 'avwI'pu', cha' yu'wI'pu' je. jatlh Mahoun, "yaS wa'SISma' ghaH! pongwIS ghaS." 'eSSIm ghop 'uch 'e' nID 'ach chechchu'mo' luj.

HaStaDaq puqloDDaj, latlh 'avwI', qImyal Sogh, qImyal moch je ngu' Qa'bar.

jatlh yu'wI' qan, "qama'vamvaD patlh loS yIlo'Qo'. cherghlaHbe' QoghIj." qImyalvaD tuQDoq, qIghpej je nob. mej moch. qama' yu'choH qImyal Sogh. pat Delta'bogh Mahoun lo': ghel yu'wI', mugh mughwI', jang qama', mugh mughwI'. Dal, 'ach Mahoun 'oHmo' qama' pong'e' loQ taQ. qama' joy'choHDI' qImyal 'utbe'choH mughwI'. vulqa'law' Mahounna', 'ach pongDaj QoyDI' loQ jach.

pay' jachbe'choH qama'. yIntaH 'ej vulbe'taH 'ach chImlaw'. mu'qaD jatlh qImyal 'ej nom jan lIS.

mon Qa'bar. jatlh, "patlh loS lo'law'ta'. lobHa'mo' bIj qotlh 'ach vIqIchbe'. ngongqangtaHmo' po'choHta'. qaStaHvIS wejmaH wej DIS puqloDwI' chotwI' ngu'meH ngotlhtaH qImyal. DachtaHvIS qaSmo', DIvlaw'taHmo' tIqDaj. qorDu'wIjvaD vumtaH. DaH ghaHvaD loQ jImunlI'. jIQapchugh tugh tlhIngan yejquv muv. bajta'. DevwI' pov ghaH."

ngajqu' ta cha'DIch. Hungpa'Daq jatlh qImyal Sogh, "yu'wI' pa' vaghDaq Qap'a' Hung qonwI'?"

jang 'avwI', "wej Qap. loS yIlo', Sogh."

cha'vatlh Soch: puqloDwI' HoHta'

tagh ta wejDIch. bIghHa'Daq SaHtaHvIS Mahoun--'eSSIm Mahoun--ghIq latlh Mahoun[308]--yaS wa'DIch--luqem 'avwI'pu' rap. poStaH yaS wa'DIch mInDu' 'ach chImlaw' yab. bol. mej Qa'bar puqloD. 'el qImyal Sogh. 'avwI'vaD jatlh. wabmey luqonbe'lu'pu'. Qoch 'avwI' 'ach jatlhtaH qImyal 'ej tagha' Qochbe'law'. mej qImyal. qama' voQmeH 'avwI', chIch Soj yIQ lo'. voQlI'bogh qama' QaH 'e' nID Mahoun 'ach luj. Mahoun tlhap Qa'bar puqloD, latlh 'avwI' je, tlhejtaHvIS qImyal. ghIq chobmeyDaq Hung ta puS rarta'mo' tarven, Serchaj cha'lu'. yu'wI' pa' vagh lu'el. DaH HaSta bIngDaq qonwI' mI' cha'lu' 'ach Daq ngu'meH <yu'wI' pa' vagh> cha'lu'be'. Daq ngu' . loQ qonwI' QeqHa'lu'mo' wanHa' mIllogh. pa' tlhop cha'be'. pa' 'emDaq Mahoun luchagh 'avwI'pu'. ravDaq QotchoH. nuDmeH joD qImyal. jatlh, "nonchoHlaw' qama'vam DeSDu'." leghmeH joDDI' wa' 'avwI', DoH qImyal. HIpDaj volchaH lISlaw'lI'. ghIq pe'vIl Qa'bar puqloD Hugh mup qImyal DeSqIv. wab lIngchugh loD So' qImyal, tuSDI'. pumtaHvIS Qa'bar puqloD tlhe'choH latlh 'avwI' 'ach jachlaHpa' HughDaj mupqu'ta' qImyal ro'. tuSqa'.[309]

joD qImyal 'ej 'avwI'pu' nuD, ghIq jatlh, "wewbe' Hung qonwI'. chamwI' vISamlI'."

jatlh 'e' nIDlaw' Qa'bar 'ach jatDaj roSHa'moHpu' QeH'a'. raSDaq maHpIn qIp. yoychoH 'ej qagh Qop ghomHa'moH . Mahoun qIpDI' 'op, vIng 'ej So''egh. maHpIn qIpqu'qa' Qa'bar. mu'qaDmey jachmeH QapchoH ghoghDaj. maHpIn baS beQmoH ghIq jaDqu'. pe'vIl Som poS mupDI' Suplaw' ghIq meHDaq SeHlaw mupDI' ravDaq pum. ba'choH Qa'bar, mu'qaDmey jatlhtaHvIS.

ta cha'taH HaSta. bIghHa' ravDaq Qa'bar puqloD chollI' Mahoun. yInlaw'taH 'avwI' 'ach tlhuHlaHbe'mo' nom HeghlI'. 'avwI' woS pep Mahoun 'ej ghaHvaD jatlhlaw'. <Sotchugh vay' vIQaH> jatlhpu' Mahoun 'e' qaw 'eSSIm[246]. Qa'bar puqloD QaHlaHbe' Mahoun. ravDaq Hegh.

latlh tamey lutu'lu'. mIgh qImyal ''e lu'agh Hoch. voDleH pong tIch. qeylIS qechmey vaq. jatlhqa' tarven, "wejHu' De' vIngeHta'bogh Sam qImyal Sogh. latlh Hung ta loHwI' pumta' 'ej joy'ta'. negh vIQanmeH DaH qabwIj vI'ang. DaH ta law' vIqonta' 'ej vIngeH 'e' vInID. DuSIch wa' 'e' vItul 'ach law'mo', wa' Sambej qImyal Sogh. vIjoy'lu'pa' Hoch ta Daq vI'angbe'meH jIHoH'eghnIS. tlhIngan wo' quvvaD jIquvHa''eghnIS." van tarven 'ej qonwI' chu'Ha'. Qa'bar De'wI'Daq De' polta' 'eSSIm ghIq mughwI'vo' De' 'aplo mach lel.

cha'vatlh chorgh: baSQo'

jatlh Qa'bar, "puqloDwI' HoHta' qImyal! bong yelwIyyItnganvetlh yab Qaw'pu', ghIq QaghmeyDaj So'meH 'oqnab HoHta' 'ej chunwI'pu' pIchta'. 'oqnab HoHta' 'ej qaStaHvIS wejmaH wej DIS HoHwI' nejlI' 'e' maq." SaHbe'bogh qImyal HughDaq QeychoH Qa'bar ghopDu'. DevwI' QeH Sujbe'meH vIHbe' 'eSSIm, Mahoun 'uchtaHvIS. pay' jatlh Qa'bar, "qatlh QInvetlh lanta' Qel? ngebbe' chay' 'e' vISov?" Qel lut QIj 'eSSIm. jot'eghmoHlaw'ta' Qa'bar. 'eSSIm 'Ijqu'. tamey bejqa'.

wewchoH 'eSSIm QumwI'. jang. Mossam ghogh Qoy. cheghlaw'pu' Farsajii. 'eqqu'. Mahoun vemmoHlaHbe' 'eSSIm. mughwI' ngaSbe'mo' QumwI'vam ngo' 'ej yel Hol jatlhtaHmo' Mossam, HungpIn yajlaHbe' 'eSSIm 'ach mu'Daj loylaHbej. Mahoun yInroH SamlaHbe' Farsajii. QumwI'vaD jatlh 'eSSIm, "Heghpu' Mahoun. lom, 'aHDaj qoj DaneHchugh qachwIj tlhop QuvDaq yIQol." 'eSSIm mu'mey mughlaH Farsajii De'wI'.

tamtaH Mossam. lujpu' jabbI'ID 'e' SIv 'eSSIm. yel Hol jatlhchoH Mossam. jatlh 'eSSIm, "Mossam, qayajlaHbe'. mughbe' QumwI'vam. DaneH'a'?"

jatlh Mossam, "Hajaa."

Qolta'DI' Mossam 'e' tu'DI' noch, pa' Qol 'eSSIm. yIQ Mossam mIn Dechbogh pob'e' 'a jottaH[220]. buq tun qengtaH.

jatlh 'eSSIm, "Heghbe'pu' maHun. yIntaH. peghnIS. yaj'a'?"

jatlh Mossam, "Mahoun. Haja."

Mossam volchaH HotDI' 'eSSIm, DujDaq be'pu' jol Qa'bar. ravDaq QottaH Mahoun. ghaHDaq ghoS Mossam. retlhDaq torchoH nom jatlh'eghtaHvIS. MahounvaD jatlhbe'law'. chaq QunchajvaD jatlh. Mahoun nach HotDI' loQ Sup Mossam. Mahoun porgh tlhe' 'ej nuDchoH. 'eSSIm pumlaw'. QIt jatlh 'eSSIm, "QongtaH neH. HIq. chech."

QumwI' lelchoHDI' Mossam jatlh 'eSSIm, "Qo'! qaja'pu'!" 'ach QumwI' poSchoHlI' Mossam. QumwI' 'uchbogh ghop SeHmeH jop 'eSSIm. Qapchu'. Mossam ghopvo' chagh QumwI' 'ach latlh ghop peplI' Mossam, pu'HIch QeqtaHvIS. pu' nge'meH yapbe' 'eSSIm Do. Mossam woS qIpmo' 'eSSIm, QeqHa'moH 'ej 'eSSIm nach juS tIH. Mossam 'emvo' pu'HIch 'uchchoH 'e' nIDDI' 'eSSIm, bachqa'. tIH DoS leghbe' 'eSSIm. ret'aq luSeHmeH vaytaHvIS be'pu', MahounDaq pum Mossam 'ej MossamDaq pum 'eSSIm. jach Mahoun. HIch SeHchoH 'eSSIm ghIq ghopDu'chajDaq gho'qu' Qa'bar DaS. pu' luchaghDI', ghobwI'pu'vo' pup Qa'bar[310].

jatlh Mahoun, "baSQo'! yIbaSQo'!"

cha'vatlh Hut: yel qa'meH vIttlhegh

vaytaH Mossam. qabDaj mup 'eSSIm, ghIq 'eSSIm yoymoH Mossam. 'eSSIm HughDaq 'uy Mossam qIv 'ej taj lellI' Mossam ghop. yel Hol jachchoH Mahoun.

jatlh Qa'bar, "Dachaghbe'chugh vaj bIHegh." Mossam nachDaq nISwI'Daj QeqtaH Qa'bar 'e' tlhoj 'eSSIm. tlhoj je Mossam. QIt ravDaq taj lan. 'eSSImvo' Mossam luH Qa'bar. pe'vIl ravDaq 'uy, 'ej Mossam yu'choH.

jatlh Mossam, "ghobey! Farsajii HungpIn jIH. ghobey! vInol 'ey ghach 'awa'." ghIq yel Hol jatlhchoH.

jatlh Mahoun, "SlIngan Hol jaSbe'. DoSchmeyvetlh neH jaSla' 'ej 'op qaw'a'." ruq Mahoun 'ej HaghchoH. nom yel Hol jatlhchoH Mossam. jatlh Mahoun, "SImughme' Sloy SISech. cheS. che'ech." jatlhmeH tlhoy chech Mahoun.

qama' yeb mIrmey qeng Mossam. ghaHDaq ngaQmoHta' Qa'bar 'ej ngaQHa'moHwI' nge'. DaH ravDaq QottaHmo' cha' yelwIyyItnganpu' chon QaQ rur.[257] jatlhtaH Mossam, qoy'law'. mughwI' jan laghHa'choH 'eSSIm 'a rInpa' Qu', Mossam mu'mey ghovchoH. tlhIjlI' HungpIn. QIt tlhIj 'ej tlhIjqa'. 'eSSIm pong jatlh je. Qa'barvaD jatlh 'eSSIm, "yel qa'meH vIttlhegh jatlhtaH." jan laghHa'DI' chu' 'ej mu'mey moj Mossam yel Dap.

'eSSImvaD Qa'barvaD je tlhIjqu'DI' Mossam jatlh, "tlhIngan Hol vIyajbe'chu'. 'eSSIm, cha'Hu' qayajmeH, teSwIjDaq QumwI' mach vI'IjtaH, DaqtaHvIS 'ej mughtaHvIS Mahoun. DaHjaj Mahoun Dotlh Daja'Ha'DI' chotoj 'e' vIpIH. Mahoun vISaHqu'. jIHvaD vavwI' loDnI'wI' ghap rur. vIQannIS. wa'Hu' DuSuchmeH mungep. bIQobqu' ..."

jatlh Qa'bar, "QobwI' vIngu'nISDI' DujwIjDaq pu' tIH bachwI' vIwIv. 'eSSIm, QIH vInuDtaHvIS QobwI'vam yISeH." MossamvaD ghu' QIj 'eSSIm. ghaqtaHvIS mughwI', Mahoun mu'mey chech, Mossam mu'mey DIv je, yajchuqchoH. Mahoun DeS De' pegh luQIjbe'. DISDaq Hom ghor Mahoun 'ej pa' pe''egh 'e' Har Mossam. 'oy' botmeH HIq nobta'mo' tlhInganpu' pIHba' Mossam 'ach morghbe'.

jatlh Qa'bar, "naQ Som 'ach SeHmeH bobcho' QIHqu'law'pu' pu' tIH. 'op patmey naw'laHbe'."

jatlh Mahoun, "vIjIl. vchIl. ... 'uch qanop. Huch."

jatlh Qa'bar, "yaSvam yIbIj." qama' mIrmey ngaQHa'moH Qa'bar 'ej MahounvaD nob. jatlh, "Mossam, Mahoun lomqoq DaHIjmeH DujlIj yIrI'. 'IjtaH jaghra'. choyaj'a'?"

cha'vatlh wa'maH: 'IjbejtaH jagh

"HIja'," jatlh Mossam. "vIleghpu'." Duj Dop SIq 'ej qay. nItlhDu' lurgh tlha' mInDu'chaj. leghchu'meH ravDaq QotnIS nejwI'. choQ HeHDaq DaqwI' jan jomlu'ta'.

"QI'yaH," jatlh Qa'bar. jan teq 'ej Qaw'. qaStaHvIS wa'maH lup tamtaH Hoch.

Hung HotlhwI'Daj Hot Mossam. jatlh, "Dachaw'a'?"

"yIruch," jatlh Qa'bar. ratlhbe' DaqwI'mey 'e' 'olDI', jatlh Mossam, " 'ampaSDaq tlhIngan cham HaDmeH jInmol le' vIta'pu'. motlh janvetlh. De' pollaH qoj De' lablaH je. mI' ghajbe'mo' DaqwI' wIngu'laHbe'."

"Daqbogh Sa' quvHa' vIngu'laHbej," jatlh Qa'bar. meH ghoS 'ej *veS* rI'. jatlh, "nuqDaq ghaH qImyal Sa''e'?"

jang Sogh. jatlh, "DaH yu'wI' pa'Daq qama' tlhejtaH Sa', joHwI'. vIrI' DaneH'a'?"

jatlh Qa'bar, "yISujQo'. SIbI' Qel Qugh, meH SeHmeH bobcho' tI'laHbogh jonwI' tlhIbHa' tIjol." Qochbe' Sogh 'ej jabbI'ID luvan.

MossamvaD jatlh Qa'bar, "HoDlI' yItlhap. peQol."

jatlh Mossam, "chaq DuHbe'." QumwI' poSmoH Mossam 'ej jatlh. jang pagh. QumwI' SoQmoH Mossam. jatlh, "jIQolta'DI' *Farsajii* buQchoHmo' *veS* botjan chu' *Farsajii*. ghu' pup[222] vISovbe' 'ach mulon 'ej Haw' 'e' vIchup. muloblaw'ta'." Farsajii beq lImmoHlaHlaw' ghIllab ghew. ghaytan bavmeH chuq bop may'Duj jabbI'ID.

"ghorgh chegh?" jatlh Qa'bar.

"Qobbe'choHDI'," jatlh Mossam. "chaq wa'leS. chaq wa' Hogh pIq. yIntaH Mahoun 'e' luSovbe'."

boHchoH Qa'bar. ravDaq Mossam buq chImmoH. Say'moHmeH luch, Mahoun Sutmey SeQ, qab rurbogh yoDHey mach je ngaS. jatlh Qa'bar, "tlhoy machlaw' buqvam. qatlh lom ngaSlaHwI' Daqembe'pu'?"

jatlh Mossam, "buqmeyDaq lommey DIlanbe'." luch leghqa' 'eSSIm. Mahoun lom Say'rupmoHpu 'ej tuQrupmoHpu' Mossam. taQ nov lurDechmey. SaH je waqmey boch. chaq nolDaq lom mI'moH qorDu'.

jatlh Qa'bar, "vaj yIQorgh 'ej yItammoH."

ghalchoH 'eSSIm, 'ach mughwI' jan 'IjtaHvIS Mossam, jot'egh 'eSSIm. jatlh, "rojHom vIchup. Mahoun wIQanmeH maSolbe'."

morghruplaw' Mossam, 'ach jangDI' jatlh mughwI', "qatlho'. rojHom vIlaj." Duj 'o'Daq Mahoun lulanta'DI' QumlaHbe'mo' bejchuq neH be'pu'.

cha'vatlh wa'maH wa': matlhwI' Sep matlhwI'

QongtaH Mahoun 'e' lubejtaHvIS jol luQoy. jolpat rav lItHa' Qel Qugh 'ej Qa'barvaD lIH'egh. jatlh Qa'bar, "ghoSlI''a' je jonwI'?"

"jISovbe', joHwI'. SIbI' jIQol net ra'. nIvnav vItuQtaH 'e' Dalegh. naDev rIQ'a' 'Iv?" jatlh Qugh.

"SID ngo' vIqel. yIba'," jatlh Qa'bar. Qel yu'choH. tarven Hegh Hogh wanI'mey bop. qama' pongDI' Qa'bar, SIbI' Hoch chID Qel. potlhbogh De' chu' 'angbe'. 'eSSImvaD lut rap ja'pu'. ravDaq Mahoun leghlaH Qel 'ej Sev, 'Iw SuD je leghlaHmo' ghaytan De' luSamta' 'e' loy. jatlh, "De' DaHevbe'pu'. DaHjaj 'e' vIghoj[320]. vIlaDbe'pu' jIH, joHwI'. vIlanDI', De' potlhqu' DungeH loD matlh 'e' vIHar. Dumawchugh ..."

Qugh rI' vay'. QumwI'vo' jatlh, "Qugh Qel, qImyal Sa' pa'mey tIghoS."

jatlh Qa'bar, "yIjangQo'. bIratlh 'e' vIpoQ."

"lu', joHwI'," jatlh Qugh. yejquv DevwI' potlh law' Sa' potlh puS net Sov.

QughvaD tarven ta much Qa'bar. rInDI' jatlh Qa'bar "Qugh Qel, ngebHa' ta 'e' DaHar'a'?"

jatlh Qugh, "HIja'. vIvoq, joHwI'. *veS*Daq rIQDI' vay' pagh HeghDI' vInuD. mIwmeyDaj wIH vISov. ta'meyvetlh HeSlaH Sa'. yuDHa'qu'law'taH tarven. wanI'mey mISHa'moH De'vam."

wewchoH jol. paw be', luch buq je. "joH quv," jatlh pawpu'bogh be'. "qaH'eng 'oH pongwIj'e'. jonwI' jIH."

"maj. meHDaq HItlhej, Sogh," jatlh Qa'bar. pa' QIH'e' ta'pu'bogh Mossam pu' pojchoH jonwI'. loSlI' Qel. bItlaw'.

Mahoun yInroH jIHmeH 'eSSIm, ravDaq torchoH. pIvtaHvIS Mahoun not tlhuHmeyDaj toghtaHmo', DaH DotlhDaj chovlaHchu'be'. Mahoun ghop 'uchtaH neH. jatlh Qel, "vInuD 'e' Dachaw'qang'a'?" chaw' 'eSSIm. vemchoHchugh Mahoun, ghIjbe'meH Qel, Mahoun 'uch 'eSSIm, nuDtaHvIS Qel. yebvo' Sev teq ghIq yebvaD Qel Hoqra' lo' 'ej Sev chu' lan. HIq 'Iq tlhutlhbejpu' Mahoun. ghaHvaD HIq qIlbogh Hergh'e' nap nob Qel. "'ommeH porghDaj boQ. ghaytan tugh vemchoH," jatlh Qel. Mahoun retlhDaq QotchoH 'eSSIm 'ej Mahoun nach yach, loStaHvIS.

jatlh Qa'bar, "'eSSIm?"

loQ Sup 'eSSIm. Mahoun SaHqu'mo' tlhoS ghu'chaj lIjpu'. nov parmaq qIch Qa'bar 'e' QoyrupchoH 'eSSIm 'a cherghrup. DaH Mahoun potlh law' DevwI' vuDmey potlh puS. jatlh 'eSSIm, "joHwI'?"

jatlh Qa'bar, "Mahoun DaSaHqu'ba'. qatlh jIHvaD DaqDaj Da'ang? vIHoHbe' chay' 'e' DaSov?"

ba'choH 'eSSIm. jatlh, "vISovbe'pu', joHwI'. DaHoH 'e' vIHaj. mughelta'mo' tlhIngan yejquv DevwI', jIlobta'. wo' vItoy'."

tlhoS tlhup Qa'bar. jatlh, "qeylIS rol quv. vavlI', SoH je lIrurbogh rewbe'pu' matlh vIqotlhmeH, wo' vItoy'chu'jaj."