wa'vatlh chorghmaH wa': narghbe'chugh SuvwI' qa' taH may'

Dop chob machvo' ghoS chang'eng. wej rIQ SuvwI' 'ach HoHmeH 'eb lujonqu'ruplaw'. Doy'choHlaw' 'ach tonSaw' Dun lu'aghtaH. much rur 'ach ghetbe'mo' much rurbe'. ngol HungpIn 'ej chaQ. way'Ha'DI' be'tlhar woS bIng DuQchu' HungpIn betleH DuQwI'. pe'vIl pur qev net QoylaH. jachpu'chugh be'tlhar Qoybe'pu' vajar. Hugh SIjbe'pu' betleH. woS neH DuQ. narghmeH nach pep be'tlhar 'e' nID 'ach ta'choHDI' betleH SalmoH HungpIn. qaStaHvIS may' pIj HoH wa' Qagh.

bIQtIqHom moj 'etlh ghoSlI'bogh be'tlhar 'Iw. jatlh HungpIn, "bIjeghrup'a'?" janglaHmeH be'tlhar loQ betleH chaQHa'. nuj poSmoHDI' be'tlhar jatvo' jeq betleH QIn net leghlaH. nujvo' 'Iw tuy' jatlhlaw'taHvIS 'ach chuSmo' bejwI'pu', mu'meyDaj QoylaHbe' vajar. jeghbe'law'. nuj SoQta'DI' loQ betleH jIrmoH HungpIn. HoHmeH Hugh nejlaw' 'etlh. junmeH nogh be'tlhar 'ej betleHDaj'e' jopqu'. HungpIn chor DuQpu'. DoH HungpIn 'e' nID 'ach be'tlharvo' betleH teqmeH chaQHa'nIS 'ej bot chor DuQtaHbogh 'etlh. nargh 'e' nIDqa'DI' be'tlhar, pumchoH 'ej HungpInDaq betleH raD porghDaj. ravDaq pum cha' yaSpu'. 'Iw lughaychoH. HungpIn 'uSDu' jojDaq 'aD'a' SIjpu'law' be'tlhar betleH. chuSqu'be'choH bejwI'pu' choQ nguvmoHtaHvIS tlhIngan 'Iw.

wej HeghmoH be'tlhar QIH. reghtaHvIS HungpIn SIQlaHlI'chugh 'ej Hugh QanlaHchugh QaplaH. nach tlhabmoH 'e' nIDqa' 'ach ravDaq chaQqu'qa' HungpIn. be'tlhar QoghIj DuQlaw'pu'. SupchoH ghIvDu'Daj nachDaj je 'ej betleHDaq Qaw''eghchoH. SuvwI'pu' QaHruplaw' bejwI'pu' 'ach
Heghpu'be'mo' jeSwI'pu' 'ej jeghpu'be'mo', taHtaH may'. mI'taHvIS be'tlhar porgh bejtaHvIS vajar, HeghlI' 'e' Sov, 'ach cha'Hu' ram bel qawmoH. ngugh voqbe'pu'. 'Il'a'?

betleH chaghDI' HungpIn 'ej vIHbe'choHDI' tlhabchoH be'tlhar nach. nujDaj teb 'Iw. jatlh 'e' nIDlaw' 'ach mu'mey vo'laHbe'. poStaH mInDu'Daj 'ej vIH'eghtaH ghIvDu'Daj 'ach tlhuHbe' 'ej ghupbe' 'ej tuSbe'. tlhuHmeH mIw lIjlaw'. HeghtaHvIS poStaH mInDu'Daj. cha' SuvwI'pu'vaD jach bejwI'pu' 'ej chobmeyvo' chuSqa' beymey. lut Dun luQoy qorDu'chaj.[150][151]

No comments:

Post a Comment