wa'vatlh SochmaH chorgh: bIQ ngaS

vajar retlhDaq QamchoH Hota'ro' 'ej teSDajvaD jatlh, "nuq neH Sa'? maweb neH'a' neH? DaSov'a', HoD?"

De' lunejlaw'lI'bogh Sa', be'tlhar je Del vajar.

"chaq pu'jIn pegh, cham le' ghap much," jatlh ghutar.

jatlh vajar, "qaStaHvIS wejmaH wej DIS lI'taHchugh cham, le'qu' 'oH."

jatlh Hota'ro', "De' vIloylaH. yejquv DevwI' pegh quvHa' 'oS De'. yejquv muvmeH qImyal, yejquv DevwI'pu' ponnIS. tuHmoHlaHbogh De' ghajchugh qImyal, DevwI' buQlaH. pegh polmeH, SamwI' HoHqangbej yejquv. Suja'chuqtaHvIS qImyal SoH je, yejquv DevwI'pu' bop. DaH wIyaj. De' DaSuqlaH'a', HoD?"

jatlh vajar, "jIchun 'ej jImatlh 'e' tlhojnIS. De' vIghajbe'."

jatlh ghutar, "yejquv De'vetlh wISamDI', DevwI' bopbogh wIngu'nIS, 'ej ghaHvaD wImuchnIS. yejquv tuHmoHbe'meH paj."

jatlh Hota'ro' 'ach Qoybe' HoD. "nuqjatlh?" jatlh.

jatlh ghutar, "nuHoH yejquv DevwI' 'e' Har Hota'ro'."

jachqa' Hota'ro'. jatlh, "De' DaSuqlaH 'e' Harmo' qImyal Sa' Dujoy'qang. joy'wI' po' ghaH."

"wI'omnIS. tlhIngan batlh wIchoqnIS. wo' batlh wIHubmeH qImyal Sa' wIHoHnISchugh, vaj qImyal Sa' wIHoH," jatlh ghutar.

reH ra'wI' HoHrup'a' ghutar? wIch 'ar Qoypu'? jatlh vajar, "wej tlhInganpu' maH. may'Duj naQ SeHtaH qImyal Sa'. chay' Sa' wIHoH?" vaq 'e' Hech vajar 'ach jatlhtaHvIS SaghchoH mu'mey.

jatlh Hota'ro', "to'Daj wIlo'. Duy wIpon. luqeH quv SaHtaHbogh 'op yaSpu''e'. HoHqang 'op."[247] nISwI' beH bopbogh mu'mey'e' jatlhlaw' je Hota'ro' 'ach QoylaHbe' vajar. 'urmang luqelchoHpu'mo' moDchoH vajar tIq. DaqwI'pu' nejmeH nachDaj tlhe'moH.

'ej SaH DaqwI'! ghaH 'em ghoSlI' 'eSSIm. DIvqu'mo' vajar qab nachDu'chaj tlhe'moH ghutar Hota'ro' je. QuSwI'pu' muchbogh Hew neHchugh vay', ghu'vam pup law' Hoch pup puS. taghtaHvIS ram choS SIStaH. qach HeH bIngDaq Sa' luHoH 'e' luQuS wej tlhInganpu'.

yay'law' 'eSSIm. DIvmoHbogh mu'mey Qoyba'pu'. ghonDoq lel, 'ej Hub'eghrupchoH.

No comments:

Post a Comment