wa'vatlh loSmaH cha': quv qa'meH

ghonDoq lel 'eSSIm. yanchu'meH lojmIt poSmoH 'ej Hur ghoS. QumwI' qem. Qamchu' 'ej muD DuQchoH. reDDaq DoS wIv 'ej DuQ. DIng'egh ghIq DoS DuQqa'. latlh ghopDaq ghonDoq 'uchchoH 'ej DuQqa'. yavDaq QotchoH ghIq SIbI' Hu' 'ej DuQqa'. qelI'qam bID 'abbogh He ghoS qetqu'taHvIS, ghIq tlhe'egh 'ej qach ghoSmeH qetqu'taH. pawDI' DoS qIpqa'. 'oy'taHmo' vIlchoH ghIch 'ej wuS pepmo' Ho'Du' 'ang. DoS 'eS wIv 'ej qeqqa'. lubejtaH 'op Sungpu' 'e' Sov 'ach SaHbe'. qeqtaHvIS 'eSSIm pIj lubej 'ach not chol. maghwI' ghaHmo' 'eSSIm vav, QI' muv 'eSSIm net tuch, 'ach SuvwI' laHmey qeqtaH. chaq wa' jaj Qang toDmo' 'eSSIm naD yejquv. chaq Heghbe'pu' vavDaj 'ej wa' jaj chegh 'ej tay'taHvIS tlhIngan jaghpu' HoH. puq qechmeyvetlh Dogh qIlmeH Suvqu' 'eSSIm. qet 'ej ghonDoq yan 'ej ray' qIptaH.

tlhuch'eghpu'DI' qachDaj 'elqa'. nachDajDaq vavDaj qab Hem legh neH, 'ach qabDaj qawlaHbe'. 'IQmoH. vav mIllogh polbe'pu'. pIj tlhIngan DujDaq raQpo' 'aH nuD Hung. maghwI' mIllogh qengchugh rewbe' pIHqu'. vav HIp, rolDaj je qawlaH 'ach qab qaw 'e' nIDDI' ... pagh legh. cheghchugh ghovbe'. "Heghpu'! not chegh!" ja''egh 'eSSIm nen 'ach tultaH be'Hom. ravDaq QotchoH 'ej nach 'uch. vav qab ngaSbe' 'ach 'oHDaq ghoSlaw'taH tep lupwI' mIr.[121] Dargh wIb tlhutlhpu'DI' Dub.

jaj veb wej jangpu' maHun. jangpu' 'e' pIH 'eSSIm. qa'meH vIttlhegh lajchugh wanI' buSHa' 'ej lengDaj DellaH. lajHa'chugh vaj QeH pagh tIch 'ach jangnIS. lumbe'nIS. boHchoH 'eSSIm. QubchoH. qa'meH vIttlhegh lo'pu''a' Mahoun? qawlaHbe'. puj HIch lo'pu'mo' tlhIjqu'pu' 'ej qoy'pu'. chaq qa'meH vIttlhegh qech Sovbe'. chaq yajbe' neH.

varSajIy rI'qa'. jang be' rap. mughwI' chu'meH be' loS 'eSSIm 'ach 'eSSIm bejtaH neH be'. 'eSSIm leghvIplaw'. boHchoH 'eSSIm. jatlh "yIchu'!" 'ej leQ chu'wI' Da. jach be' 'ej jabbI'ID van. QIpwI'! moghchu' 'eSSIm 'ach pay' wuQbe'choH.

No comments:

Post a Comment