wa'vatlh loSmaH: vItbogh ghoqwI'

tej ghItlh qontaHvIS 'eSSIm, jabbI'ID chu' maq De'wI'. jangta' vajar HoD. QIn laD.

***
'eSSIm,

ben law' ngaq Duj *naQjej yoH* bIghHa'Daq novvetlh SuD vI'avtaH. latlh vI'angbe'. ngugh tlhIngan Hol jatlhlaHbe'. ra'lu'DI' puSqu'bogh mu'mey napqu' loblaH 'ej qoy'meH jatlhlaH. puj, yoHHa'qu' 'ej jIj. ghoqwI' ghaHchugh vItemlaHbe' 'ach Qobbe'law'. ghe'naQ bom 'oH 'ach mu'mey vImughlaHbe'. chaq vIghro''a', HeghlI'bogh loD je bop. De''e' cha'be'bogh Sotlaw'wIj vISovbe'.

Sotlaw'maj Dalabqa'mo' DuquvmoHjaj ta'.

vajar HoD
tlhIngan wo' tlharghDuj *Dugh*
***

DochHa' vajar HoD. motlh 'eSSIm lubuSHa' QI' ghotpu'. Hu' 'eSSIm 'ej vIychorgh Suq. ghupDI' ghur nach 'oy'. 'oy'choHpu' je teS. qaStaHvIS wa' Hogh wuQtaHmo' qejqu'. QuchDajDaq 'uymeH nItlhDu' lo'. loQ 'oy'mo' bepbe' tlhIngan SuvwI', 'ach buSmoHlaHbe' 'oy'vam.

Mahoun bopbogh qech chu' ghaj.[120] DIvI' ghoqwI' ghaHbe' 'e' maq vaj tobmeH chaq tlhIngan ghoqwI' mojqang. DIvI' QI' peghmey SuqlaHchugh 'eSSIm naDnISbej tlhIngan wo'. vajar jabbI'ID laDqa'. Mahoun lut 'olpu' vajar. puj 'ej yoHHa', 'ej ngabbe'ba' Sotlaw'. Sotlaw' bejqa' 'eSSIm. DaH bomwI' Sovmo' monmoH ta. bomtaHvIS Mahoun jeQ 'ej vIHchu'. SuvwI' ghaHbe' Mahoun'e' 'ach SomrawDuDaj SeHchu' 'ej Sov'eghmo' loQ tonSaw' po'wI' rur. 'IH.

SochHu' rInpu'DI' DIvI' lopno', ghoHtaHvIS 'eSSIm ghaH je 'IHbe'. lut rap ja'taHmo' Mahoun, 'eSSIm moghmoHchu'. 'eSSIm belmoHmeH Hoch De' Sovbogh jatlhtaH, 'ach De' ngeb 'oghpu'be' DaH 'e' Sov 'eSSIm. not choHpu' Mahoun lut. Daj. HeghvIpba'taHvIS nepchoHbe'pu'. toDuj Segh 'ang. tlhIngan yu'wI' SIQpu' Mahoun. 'eSSIm qIHDI' Hajmo' vulchoH. De' neHbogh 'eSSIm loylaHba'. 'ach neppa' Heghrup. pay' pur 'eSSIm. jaS yoH Mahoun, 'ach yoH. tlhIngan retlhDaq QammeH yoHnIS. 'eSSIm voqchoHpu'. vItpu'. 'ej HoH 'e' nID 'eSSIm.
batlhHa' vangpu' 'eSSIm 'e' tlhoj.

No comments:

Post a Comment