wa'vatlh wa': nuq lIjpu'?

jatlh QeDpIn, “Mahoun, yuQmajDaq maHqa'taHDI' yab po'wI' DaSuch 'e' vIqap. 'a DaH qajotmoHlaH. DuHbe' mIw DaDellI'bogh. ghoqwI' lumojmoHlaHbe' tlhInganpu'.”

jatlh HungpIn, “ghaytan tlhIngan Hol ngeD law' latlh Holmey ngeD puS. valqu'be' tlhInganpu', qar'a'?”[126]

jatlh QeDpIn, “wanI'meymo' DaSIQpu'bogh bImaw'chu'be'mo' Qun yItlho'.”

“lu'.” jatlh Mahoun 'ej De'wI' roQ. jIH leghDI' HungpIn taDchoH 'e' legh Mahoun. jatlh, “nuq? Daghov'a'?”

jatlh HungpIn, “HIja'. janvam DaSIQ'a'?”

jatlh Mahoun. “HISlaH. Heghpu'DI' yaS wa'DIchma' lomvo' jIyaHpu'. pa'Daq jan muqeQ. 'oy'be' 'ach lulo'taHvIS poH vIqawlaHbe'. nuq 'oH?”

jatlh HungpIn “tuQDoq 'oH. QaQ nagh beQlIj. vIghovlaHchu'.” Duj qawHaqDaq mIllogh Sam HungpIn. jatlh “qechmey qon. yIn naQ qonlaH 'ach qaSchugh yab Sang. ghoqwI' DamojmoHlaHbe'bej, 'ach wanI'mey DulIjmoHlaH. Da'omlaHbe'. bIleSchugh chaq bIHeghbe', 'a yIHeghrup, yablIj SanglaH. 'ampaSDaq jatlhlu'. not yab ghun net jatlh. yab chImmoHlaH neH.”[127]

jatlh Mahoun, “tlhIngan Hol mughojmoHbe'law' janvetlh. bIghHa'Daq jIHtaHvIS 'avwI'pu' vIyajbe' 'e' vIqaw. mu' puS vIyaj, ra'DI' 'avwI' neH. murotlhmoHlaw' jan.”

jatlh QeDpIn, “DurotlhmoH'a'? chay'?”

jatlh Mahoun, “jImejpa' lulo'qa'. lulo'taHvIS poH vIlIjqa' 'ach lelHa'DI' loQ vIlegh. jan rap 'oH 'e' vIHar. 'ej lulo'DI' jIrotlhchoH. 'oHmo' SIbI' jIwochchoH 'ej jIHoSchoH. ghIq mutlhabmoHlaw' DIvI'. bIghHa'vo' muDev vay' 'ej 'anDorya'ngan Duj choghvat vItoS 'e' vIqaw. muQorgh 'anDornganpu'.” tam Mahoun, 'anDornganpu' qawtaHvIS. “pIj QIp DIvI' ngoch 'ach juHDaq muqemta'.”

jatlh QeDpIn, “'anDorngan val law' Human val puS.”

QeDpIn rI' meH. jangDI' rollIw jatlh QumpIn, “HoD HIjatlhmoH.”

jatlh QeDpIn, “yIloS.” HoDvaD jatlh “bIvumrup'a'?”

jatlh HoD, “Huch vIbajnIS. QumwI' HInob.” QumwI'vaD jatlh HoD, “jatlh Mahoun HoD. qaStaH nuq?”

No comments:

Post a Comment