vaghmaH jav: vu'wI' tup

Duj tIn vu'mo' Mahoun, qaStaHvIS po, DungluQ, pem, ram je Qu'mey Sar ta'nIS. pIj ramjep vumtaH. reH ghom vay' pagh rI' vay' pagh tlhob vay'. tIv Mahoun 'a rut QubnIS je. QumpIn rI' 'ej jatlh “qaStaHvIS vaghmaH tup HISujQo'.” pIj DummeH pagh ghommeH ra' 'a DaHjaj yIt neH. chob chong ghIr 'ej tep choQDaq lengchoH. choQDaq cha' beqpu' ra'lI' teppIn. jatlhbe'choHDI' teppIn, moDchoH beq. tep luqeng. ngaSwI'mey poSmoH. tep luQaylI'. bejtaHvIS teppIn. mong SomrawDu'Daj QeyHa'moHmeH, woSDajDaq yuv 'ej nach tlhe'. chollI' HoD 'e' leghDI' mon. jatlh “qatlh naDev juSuch?”

jatlh Mahoun “qaleghDI' reH jIQuch.” vIt. jot teppIn. not 'ov. Doj 'e' nIDbe'. yuDHa'. tIchbe' 'ej bochmoHbe'. be' ghaH. ngaSwI' tIn peptaHvIS, 'eSSIm porgh rur porghDaj DaHjaj 'e' tu' Mahoun. va. qaStaHvIS vagh DIS Hoch be'pu' vIbuSHa'. cha'Hu' wa' vIHot 'ej pay' yabwIj Dan. teppInvaD jatlh “Qu'vaD Hoch DapoQbogh Daghaj'a', Luhirey?[1]”

“HIja' HoD.” jatlh.

wovchoH teppIn QumwI'. jang 'ej 'IjchoH. jatlh “ghobe'. DaH yaHbeHbe'.” 'Ijqa'. “HIja' wa'leS po qanobqangbej.” DochHa' teppIn 'ach QumwI'vo' jach vay' 'e' QoylaH HoD.

teppIn ghopvo' QumwI' tlhap. 'Ij ghIq jatlh “jatlh Mahoun HoD. teppInma'vaD jach 'Iv?” tlhIjchoH Suy boH. jatlh Mahoun “bInabpu'be'chugh pIch ghajbe' teppIn. DaH yItlhIj.” teppInvaD QumwI' nobHa'.

rInpu'DI' jabbI'ID, QumwI' SoQmoH teppIn 'ej mon. “vISIQlaH. be' nen jIH.” ngaSwI' tIn woHchoH 'ach Dej ngaSwI'. choQ ravDaq pum pu'HIchmeyHey. wa' woH Mahoun. “puj HIch 'oH” jatlh teppIn. [15]

“nuqjatlh?”

“puj HIch. DabachDI', DoS SomrawDu' pujmoH. HoHbe'. 'oy'be'. motlh pumbe'. ru'ba'. 'a nom qetlaHbe', pe'vIl qIplaHbe'. Hub'eghmeH lI'. Ha'DIbaH SeHmeH lo' wIjwI'. 'a buvlu'DI' HoS nuH 'oHmo' naDev Hat. tepvam wIQolpa' DIteqnIS.

“Daj” jatlh HoD. puj HIch roQbe'. “nIghongqa'chugh Suy, HISovmoH” jatlh, 'ej tep choQDaq yItqa'.

No comments:

Post a Comment