vaghmaH wej: malja' bel ghap

rep wa'maH cha' vaghmaH Qol Mahoun, malja' Sut tuQtaHvIS. vengDaq narghDI' SIbI' Qe' ghov. qach tlhopDaq meQ qul 'ej qul DungDaq QIt DIng Suy' naQ DuQchu'bogh naQ. tlhe'taHvIS naQ, chaghDI' tlhagh, pan qul. bolmoH pIw. reD Hutlh Qe'. lam 'oH rav'e' 'ej tun beb 'ach Say'law' quS raS je 'ej He' Soj Dun. Suy' vutwI' juStaHvIS Mahoun van. Qe' 'el. wej SaH 'eSSIm. SIbI' chol jabwI'. DIvI' Hol jatlhchoH jabwI'. yaj Mahoun. Mahoun DevtaHvIS raS lughoS 'ej HIDjolev nob.

paw 'eSSIm. Quchlaw'. tlhIngan yopwaH, Sung yIvbeH, tlhIngan Ha'quj je tuQtaH. tIS yIvbeH 'ej HuSmo' mongDech ngech 'ang. Mahoun leghDI' raS ghoS 'ej SIbI' ba'choH. jatlh “nuqneH.”

tlhInganvaD rI'meH mu' 'oHbe' 'e' Sov Mahoun. malja' HuqmeH tlhIngan Duy rI'ta' Mahoun Duj vaj DaH Sutlhrup. be' mInDu' neH bej Mahoun 'ej jatlh “wa' vI' vagh 'uy' cheb'a' Sung tIr vIje' vIneH.” ghelbe'. qaDbe'. malja' ja' neH. jang 'e' loStaHvIS HIDjolev woH, 'ach HIDjolev buSbejbe'. be' bejtaH.

jangrupbe'law'. “qatlh?” jatlh.

SIbI' jang Mahoun. jatlh “Suy jIH. Dochmey vIngevmeH vIje'.” HIDjolev laDchoH. Sung Hol, DIvI' Hol je lo' 'ach DIvI' Soj mu' Sovchu'be'mo' Mahoun, Qatlh Qu'. HIDjolev roQ.

“tIr law' 'oS wa' vI' vagh 'uy' cheb'a'mey” jatlh 'eSSIm.

“wa' vI' vagh 'uy' cheb'a' ngI'bogh tIr 'oS” jatlh Mahoun. “qatlh to'waQ DayIvtaH?” tIqIpqu' 'ej nom tIqIp.

“qatlh wa'Hu' cha'logh chotlhob?” jatlh 'eSSIm. nuqjatlh? tIr qelbe'choH be'. mISmoH neHlaw'. Qapbe' Dupvetlh. SIbI' jang Mahoun.

“wa'Hu' qangagh vIneH. DaHjaj tIr vIje' vIneH. reH cha'logh qatlhobnIS'a'?” jatlh Mahoun. boH ghoghDaj 'ach ghu' tIvqu'taH. tlhIngan quv qaDpu' 'e' Sov.

jangpa' chol jabwI'. ghaHvaD Sung Hol jatlh 'eSSIm. jatlhpu'DI', Mahoun bejchoH jabwI'. Suy' 'angmeH Mahoun, tay'taHvIS SIqwI' qaywI' je joqmoH. vay' ghelDI' jabwI' jang 'eSSIm 'ej mej jabwI'. tIr qelmeH wej jangta'mo' 'eSSIm, loS Mahoun.

tagha' jang. jatlh “naDev tlhIngan Hol jatlh pagh 'ach muvuv. DaH burghlIjDaq ghonDoqwIj vIDuQchugh 'ej woSlIj SIchmeH 'etlh pe'vIl vIpep, nIS pagh. meghwIj lujabmeH lomlIj lujun neH. jejqu' ghonDoqwIj. vIruchchugh ghaytan yavvo' Salbe' qamDu'lIj.” buQbe' ghogh 'ach buQqu'taHvIS mu'mey, ram ghogh.

No comments:

Post a Comment