'ay' cha'maH Soch

"QapHa'mo' nuH HoS 'och, peQchem lIngwI' ngaDmoHwI' je ghaytan qaS," jatlh HoD. "tInmo' nuH HoS 'och, Duj naQvaD HoS ngaDmoH. mayepnIS. batlh bIvangta' Hota'ro' lagh. qaSqa'chugh, ghu' DaghovDI' yIvang. yImImQo'."

jang DeghwI'. "lu' HoD," jatlh 'ej yaS wa'DIchvaD Degh Qayqa'. wa'SanID 'uj'a' Saw'bogh ngeng'e' rur be'vetlh. ghorDaq motlh jot, 'a bIngDaq chaq ghargh'a'mey tu'lu'. *Dugh* muvDI' DeghwI', latlh Dujvo' Qaylu'pu'. ngugh jatlhpu' lajHa'pu'bogh HoD "jeQbe'. qaStaHvIS may' lImchugh DabachnIS. 'a SunvaD QaQ Hegh 'ej Degh DaruQ 'e' DatIv SoH vaj ghaH yItlhap." DeghvaD pov laHDaj 'ach rut gheD Dabej. reH DochHa', vuDmeyDajmo' tuHlaw'. QIb leghvIplaw'.

pIj Suvqu'laHbe'mo' vay' jeQbe', beq muvpu'DI' Hota'ro', ghuvvaD tonSaw' ghojmoHmeH HoD, HoD pa' qemta'. vangvIpbe'meH be', "maqeq" jatlhbe'pu' HoD. "yIHub'egh" jatlhpu' neH 'ej ghaHDaq Duvpu'. SIbI' vangta' DeghwI'. moQbara' pIn'a' ghaHlaw'. tlhoS vIHbe'law'pu' be' Qup 'ach ravDaq DubDajDaq QotchoHpu' HoD. jottaHvIS QamtaH DeghwI', pu'HIch QeqtaHvIS. pu'HIch bejtaH HoD. chay' pu'HIch ghaj'a'? taghpa' qeq pu'HIch ghajbe'pu'. vaHDajDaq SIchpu' vajar 'ach chImpu'. HoD pu'HIch QeqtaH DeghwI' jay'. HaghchoHpu' vajar.

Saghqu'pu' DeghwI'. QeHchoHlaw' ghaH. Hagh 'e' mev vajar. jatlhpu' "majQa'. yIpe''egh."

SaghtaH be'. jatlhpu' "jIQujbe'. qabachqang. Duj'e' vI'ormeH neH beqvam vImuv."

ngugh pay' poSchoHpu' lojmIt 'ej 'elpu' 'ungya. "pu'HIch?" jatlhpu' "ghaHvaD tonSaw' DaghojmoH bIjatlhpu'. Duj SunvaD tonSaw' lI' law' pu'HIch lI' puS. tonSaw'vaD latlh SuvwI' bopoQchugh Samuv."

"vIbachqang," jatlhpu' DeghwI'. vIHbe'qu'pu' pu'HIch.

No comments:

Post a Comment