'ay' wejmaH Soch

ngugh yaS wa'DIch qIp je neH vajar. Heghpu' beq 'ej pagh chav Hegh. logh Sut tuQmoH 'e' ra'pa' HoD, pIv ghutar 'ej mIch loS, mIch vagh je naw'laH vay'. DaH Heghpu' ghutar 'ej mIch loS, mIch vagh je naw'laHbe' vay'.

vay' ghuHmoH yaS wa'DIch SeHlaw. "DaH Dotlh ja'beH vIj Duy' ... Qapchu'. motlh Hoch. QaQ. maloSnISbe'taH ..." jatlhqu' 'e' tlhojmo' 'ungya, mev.

jatlh DeghwI' "HoD, chay' chora'? ghochmajDaq machungqa' DaneH'a'?"

jangmeH HoD jatlh "He wIghochchu'meH chuyDaH yIlo', 'ach lughDI' He chung 'e' yImev. Duj Dotlh yIjIH."

"lu', HoD."

tagha' jatlh HoD "'ungya, pa'wIjDaq."

QamchoH cha' loD 'ej HoD pa' lughoS. SIbI' jatlh yaS wa'DIch "DeghwI' yIpIchQo'."

"vIpIchbe'. munuQtaH neH. 'a DaH beq Sun wIqel vIneHbe'. potlh Duj." ba'choH HoD.

QamtaH yaS wa'DIch. "roD Duj wIqelmeH meHDaq bIjatlhqang. 'ach HubneS yaS 'e' DaqelchoHDI' naDev maja'chuq."

"DaHjaj bImuj, 'ungya. ghaH vIlo'Ha'qangbe'. DeghDaq po'qu'. yIba'choH."

ba'choH 'ungya 'ej ja'chuqchoH yaSpu'. ngaQtaHchugh mIch loS, jonta'mey, chuyDaH SeHwI' joq leHlaHbe' vay'. mIch vaghDaq pIvghor Hongghor HIchDal je lutu'lu'. ghaytan QIHmo' poSchoHpu' lo' law' lojmItHom, vaj ghaytan Dechbogh Som QIHlu' je. Do'Ha' meHvo' Som QIH lupojlaHbe'. Som pujmoHlaw' QIH. chaq tI'laH Surchem ru'. chaq mIch wejDaq HIchDal ru' lujomlaH. SImlaHmeH De', mIw je Hutlhmo' mogh. mIch loS Qugh lupojlaHbe' 'ej lutI'laHbe' 'ej luyajlaHbe'.

"ghuy'." jatlh 'ungya. "ghIrel Dutlho'bejjaj yo' qIj. pIHutlhmo' ghu' wIpay."[19]

to'waQ luyIvtaHbe'meH nab lu'ogh.

"vaj SIbI' vIta'choH," jatlh HoD. "latlh vIra'be'."

"chora'nISbe'. jISapta'." jatlh yaS wa'DIch.

"Qo'!"

"yIQam," jatlh yaS wa'DIch, 'ej SIbI' Qambe'DI' HoD chol 'ej vajar DeS nIH 'uchchoH. "baS DaruQmeH DeSvam Dalo' 'e' DaHech'a'? vItlhe'qu' DaneH'a'."

rav bejchoH HoD. "bIlugh 'ungya. pe'vIl mu'qaDmey tIbach."

No comments:

Post a Comment