'ay' cha'maH wa' "A"

Mahounvo' tlhe'choH be'. jatlh “bIrchoH SuvwI' 'Iw.”

mu'tlheghvetlh pIHpu' Mahoun. jatlhDI' ngaghqangbe'wI', motlh rIn tay. SaHbe'qu'law' tlhIngan. 'a Mahoun tung. jatlh'egh: qatlh? be'vetlh vIngagh vIneHbej'a'? ghobe'. be''e' vISaHbe'. jIngagh vIneH neH. ngaghrup porghwIj 'ej 'upbe' be'. qaStaHvIS wa' lup qechmeyvam Qub Mahoun, ghIq “ghghghghghghghgh!” jatlhqa'.

HughDajvo' mejpu'DI' wab, laHDaj HonchoH Mahoun. pIj nga'chuqbogh tlhInganpu' bejpu' 'ach mIwmey tIvbogh be' ngu'laHbe'. chaHvaD 'utbe'law' bel. ngaghDI' pav 'ej ral. nom tagh 'ej nom rIn. Ha'DIbaH lam chaH. teH! manga'chuq 'e' tIvbe'chugh tlhIngan be'qoq lam, qatlh vISaH jIH? vIwem vIneH neH. vIyonmoHbe'chugh vaj Hoch qotlhbogh Hev. qaStaHvIS ghup Mahoun pIlmoH qechmeyvam 'ej ghuppu'pa' jang be'. “ghghghghgh.” ngaghqang.

DaH, tayvaD, bom ja' loD. tlhIngan bom Sovbe'mo' Mahoun yel Hol bom mu' jatlhchoH. be' mInDu' bej 'ej pe'vIl mu'mey nong jatlh. Qap. Qamqu' be' 'ej MahounDaq quS 'ugh chuH. jun Mahoun. raS woHmeH joDDI' be' cholqu' Mahoun. raS jaDmeH Qamqa'DI' junqa' 'ej 'eSSIm 'emvo' Hugh gheghDaq poS DeS qat. nach SeHmeH jIb luH. tor 'e' raDpu'DI' qogh chop. reghchoHDI' 'Iw mum 'e' tIvqu'. Mahoun DeS lureghmoH be' nItlhpach, 'a SIQlaH, SeymoH 'oy'. Mahoun tlhonDu' teb be' pIw. tlhuHmeH noghqu'choHDI' be', yavDaq pummoH 'ej roDajDaq toS. HughDajDaq wa' ghop 'uy. Mahoun DeSDaq 'Iw SuD bej 'eSSIm. wab nong lIng be' Hugh. HoHlaHba' 'eSSIm 'a ghatlh Mahoun 'e' chaw'law'. SeymoHqu' Qobvetlh. pay' tlhInganvam SaHchoHpu'. yachchoH voQbogh ghop. Sutchaj teq. porghDaj 'elmeH Mahoun Dev 'eSSIm.

MahounvaD yInmoHbogh 'ul rur boq. qaStaHvIS poH nI'qu' ngaghbe'pu' Mahoun. not tlhIngan 'elpu'. be' DuQ 'ej DuQqa'. pIlqu'. reghbogh DeSDajvo' chabDu'Daj DunDaq chaghDI' 'Iw SuD jach ghaH. Mahoun 'uchqu'taHvIS be' ghopDu' HoSghaj. DIrDaj luSIjchoH nItlhpachDu'Daj. be' 'uS joj lIgh Mahoun 'ej vIHtaHvIS jang porghDaj Hurgh. DuQchu'meH noghtaHvIS chaH, yIQchoH DIrchaj. HotchuqtaH Mahoun DIr Hab, 'eSSIm DIr ghegh je. DeSDu'Daj SeHbe'choHlaw' 'eSSIm. pe'vIl Mahoun yav je qIp 'ej qIp'egh je. qaStaHvIS tupvetlh 'IHqu'law' tlhIngan be'. porghDaj bel ngeplaHbe' Mahoun. jor. mon be'. Mahoun qevpob yach.

bIghHa'Daq roD SIbI' chev ngaghwI'pu' 'a bIghHa'Daq chaHbe'. be' porgh DunDaq QotchoH Mahoun.

No comments:

Post a Comment