'ay' wa'maH chorgh

be' ghogh qaq law' De'wI' ghogh qaq puS 'ej 'Illaw' be'. leSchoH Mahoun. Qu' qaw. 'eSSImvaD De'wI' ta nob. "SoHvaD ngeH vajar HoD."

mIS 'eSSIm. "vajar HoD vISovbe'. tepqengwI' HoD ghaH'a'?"

"ghobe'. Duj mach. legh."

ta nuDchoH 'eSSIm. "naDev cha'bogh De'wI' vIghajbe'. vISuqnIS. peloS." vay' rI' 'eSSIm. ja'chuqmeH Sung Hol lulo'.

MahounvaD QeDpInvaD je jatlh "naDev cha'laHbogh De'wI' tu'lu'be'. nuq 'oH?"

"bom DaQoy neH."

"qayajchu'be'. bom vIQoy neH'a' vajar HoD? qatlh?"

QIt mu'mey Sovbogh lo' Mahoun. "rIQ Duj. batlh."

yajchoHlaw' tlhIngan. "vaj taDaq Quv, De' pegh tu'lu'. Heghpu''a' vajar HoD?"

"ghobe'. DujDaq yIntaH. pa' yIntaH loS tlhIngan."

MahounvaD "qay' nuq?" jatlh QeDpIn. "qatlh ta cha'be'?"

"cha'laHbogh De'wI' Hutlh," mugh HoD. "ghaHvaD vIDellI'."

"tlhIngan Hol Dajatlhchu' 'e' vISovbe'," jatlh QeDpIn.

"vIjatlhchu'be'," jang HoD. "poH nI' tlhIngan bIghHa'Daq jIHtaHmo' loQ vIghojpu'. DaH jImer'egh. vIjatlhchoHDI' ngeDlaw'."

"tejvaD Dujmajvo' De'wI' vISuqlaH."

"maj. yIrI'. lujollaH."

"vISuq jIH vIneH. 'aHwIj Suj vay' vIneHbe'. 'ej puchpa' vIlo' vIneH je."

Hagh HoD. "yIjaH."

'eSSImvaD QIj Mahoun 'ej Qochbe'.

ja'qa' HoD "yIjaH."

"'ach qamobmoH vIneHbe'. vIlay'ta'."

"vIcherghlaH. muHoHbe' be'vam 'e' vIHar. tej ghaH. "

jolmeH qach mej QeDpIn.

mobchoH Mahoun tlhIngan je. jatlhbe'. leSHa'choH 'e' tu' 'tlhIngan. jatlhqa'DI' be' tam ghoghDaj, "nIjoy'law'mo' tlhIngan jIQoS."

"joy'be'," pe'vIl jatlh Mahoun. "yu' neH. QI' pegh vISovbe'."

"'e' Dajatlhpu'," jatlh tlhIngan.

"wa'vatlhlogh mu'meyvetlh vIjatlh 'ej wa'vatlhlogh mugh janvetlh 'e' vIQoy. 'a not Har."

"qaHar. 'ej bIyIntaHmo' nIHarlaw'."

Mahoun qIp mu'mey 'e' tu' tlhIngan. "ngoD 'oH neH," jatlh. "po'bej tlhIngan joy'wI'pu'. QI' pegh DaSovchugh, bIjatlhbe'chugh nIjoy'chu'. QI' pegh 'oHbe' ngoDvetlh."
tlhuHqu'choH Mahoun. joy'wI' ghaHbe' tlhInganvam'e' 'ach joy'bogh tIgh laj. joy'laHmo' tlhInganpu' Hemlaw'. SatlhvaD 'utchoHchugh, joy'choHbej. tlhuHqu'taHmo' Mahoun tlhuHHa' 'ej yapbe' yInSIp tlhuHpu'bogh. vulchoH 'ej yavDaq pum.

No comments:

Post a Comment