Beginners' Summary - Volume 2

Huj nov DeSDu'.
SuD nov DIr 'ach Hurgh DeSDaj DIr.
ben nov lujonpu' tlhInganpu'.
rIQchoHpu' nov DeSDu'.
vorpu' tlhIngan Qel.
nov toDpu' 'ach DeSDu' HurghmoH.

Suy chaH novpu''e'.
yuQ paw nov Duj.
tlhIngan Duy qIH nov HoD.
DuyvaD tlhIngan Sotlaw' nob nov HoD.
Suvchuq tlhIngan nov je.
parHa'chuqchoH tlhIngan nov je.

vajar 'oH tlhIngan HoD pong'e'.
Mahoun 'oH nov HoD pong'e'.
'eSSIm 'oH tlhIngan Duy pong'e'.

Comprehension Questions
qatlh Hurgh Mahoun DIr?
nuqDaq ghoS nov Duj?
DuyvaD nuq nob nov?
SIbI' parHa'chuq'a' 'eSSIm Mahoun je?

Harder Questions
parHa'chuq Mahoun 'eSSIm je 'e' lulaj'a' Mahoun juppu'?
lulaj'a' latlh tlhInganpu'?
yuQvamDaq nuq ngev Suypu'?

No comments:

Post a Comment