HutmaH cha': ghoqwI' Segh

po veb, Qu'HommeyDaj ta'taHvIS 'eSSIm, wa' pogh chIllaw'pu' 'e' tu'. Do'Ha' nIH poghDaj Qav 'oH 'ej wej pawpa' ngaq Duj. jInmolDajvaD qaStaHvIS DIS wa'logh Such QI' net nab 'ach qaStaHvIS wa'maH jav jarmey Suchta' pagh tlhIngan Duj. Sung Dochmey lo'choHta' 'eSSIm. poghmey chenmoHlaHba' Sungpu'. boQDu'Daj rI'meH QumwI' woH. ghIq yev 'ej Mahoun Duj rI'. ghoqwI' tu'meH 'eb lo'. poghmey chu' qem Mahoun 'ej pogh chIlpu'bogh tatlh je. pegh tu'ta' 'e' Harmo' Hem ghaH. ghoqwI' tlhIb DataHvIS, tlhIb. QIpqu' 'eSSIm 'e' Har'a'? 'eSSIm nuQchoH.

SaHtaHvIS Mahoun, rI' QI'. mangvaD jatlh 'eSSIm, "ghoqwI' ghaH. vIvoqbe'." DaH 'eSSIm voqchoHmoHmeH DISlaw' ghoqwI'Hey 'e' pIH. 'ach chIDbe'. pagh peghmo' 'eSSIm, ghoq Mahoun 'e' SaHbe'. lInDab ngoQ SovmoHmeH tlhejtaH, ja''egh, 'ach toj'eghbe'. SeychuqmoHmo' tlhejchuq. voqchuqchu'be'mo' ghu' DajmoH. parmaq mojnISbe'. ghaytan lengtaHvIS Mahoun, Hoch Hogh be' chu' wIv. tugh paw tlhIngan aq Duj. DISvam may'Duj *veS* 'oHlaw'. Soj, luch, mangpu' Qup je qeng. tlharghDuj *Dugh* Sam 'e' tul 'eSSIm. ngebchugh ngoDvetlh nepwI''a' ghaH Mahoun'e' 'ej 'Ilbe'laH belDaj je.

tlhIngan wo' toj neHchugh, qatlh Sotlaw' Hujqu' qon? "nuq bop bomvetlh?" jatlh 'eSSIm. bom mu'mey mughlaHbe'pu' De'wI'. ngoq SamlaHbe' je. chaq nIS QoQ.

jatlh Mahoun, "qa'ja'pu'. bang bom 'oH. vIbomqa' DaneH'a'?"

"bomvetlh vIqelbe'. Sotlaw' bom." jatlh 'eSSIm.

"ghe'naQ bom 'oH je. noy'qu'. ghe'naQDaq Ha'DIbaHmey vong," jatlh Mahoun. "DaH vIbom DaneH'a'?"

"yImugh," jatlh 'eSSIm.

"vImughlaHbe'," jatlh Mahoun "mu'mey puS vIghov. no' Hol 'oH. vIyajbe'. wabmey vIqaw neH. HoSghajqu', qar'a'?" 'eSSIm jIb yachchoH.

Qochbe' 'eSSIm 'ach loQ qeH. bomDaj yajbe' Mahoun 'e' Harbe'. peghmeH peghlaw'. jatlh 'eSSIm, "not mev peghmey," 'ach latlh qech qelchoH Mahoun.

"chopeghnIS, qar'a', tujoy?" jatlh. "DuQumDI' QI' choSo'. luSovchoHchugh DanaDHa'lu''a'?"

ba'choH 'eSSIm 'ej Mahoun ghopDu'vo' jIb luH. QeHmoH mu'meyDaj. DaH ghu' peghmeH DIlnIS 'eSSIm ja' 'e' pIH. ghoqwI' Seghvetlh quvHa' law' Hoch quvHa' puS.

No comments:

Post a Comment