HutmaH wa': ngoD tetlh

Qul yaHDaj retlhDaq 'eSSIm jolpu' varSajIy. DotlhDaj chov. mogh. mIS. Suvrup SomrawDu'Daj 'oy' 'ej Qubqu'rupbe' yabDaj. Qob SIQchoHDI' tlhIngan, SuvrupchoH porgh net Sov. porgh SIghbogh Hap lIng porgh. HoSghaj 'ach QubnISDI' vay' nIS. voq'eghlaHbe'mo', Mahoun Dujvo' Haw'ta'. qachDaj 'el 'ej jot'eghmoHmeH tej Da. nav woH 'ej ngoDmey gherchoH.

ngoD wa': nov ghaH Mahoun'e'. nach jeqwI' Hutlhbogh 'anDorngnan rur yelwIyyItngan. jagh chaHbe' 'ach rut DIvI' luboQ.

ngoD cha': Sotlaw'Hey[68] HIjta' Mahoun. Sotlaw' tlhIngan tlharghDuj.

ngoD wej: tlhIngan Hol jatlhDI' Mahoun tlhIbHa' 'ej tlhIngan tIghmey Sov. bIghHa'Daq ghojpu' jatlh. laHDaj QIjbe' lutvetlh.

ngoD loS: cha'Hu' pujqu' 'e' Da Mahoun 'ach DaHjaj HoSqu'.

ngoD vagh: ghoqwI' ghaH 'e' chID.

Qubqa' 'eSSIm. chIDbej'a'? ghobe'. navDaq ngoD vagh choH.

ngoD vagh: ghoqwI' ghaH 'e' tembe'. mutojpu' 'e' chID.

qatlh tojpu'? wej yaj 'eSSIm. jatlh “pagh vISorgh. Qu'wIj 'oHbe'bej.” Qu'Daj QIjbe'pu' 'ach 'eSSIm HoHmeH 'eb jonbe'pu'.

ngoD jav: DaHjaj vangbe'pu'chugh, jIHegh. muSaHbej 'e' Da.

ngoD Soch: mupIlmoHmeH mIwmey Sovchu'.

natlIS qIl 'eSSIm. potlhbe' 'ej ngoDna' 'oHbe'. vuD 'oH neH. nongDI' tlhIngan, SIghbogh Hap lIng je porgh. yab nIS. chaq Mahoun SIgh je. SaH 'e' DataHvIS Mahoun, 'eSSIm SaHbej net HarlaHchu'. ngaghta'mo' pujmoHpu' 'e' qelDI' 'Ilqu'law' 'ej DIvlaw'. vaj qatlh tlhIngan Hol jatlhtaHvIS tlhIbwI' DalaHbe'?

tetlhDaj laDqa' 'eSSIm. DuHmey toghchoH.

DuH wa': Suy ghaH 'ej DIvI'vaD ghoq je. ghoqwI' tlhIb ghaHmo' SIbI' tlhIngan Hol jatlhHa' 'e' lIj 'ej bong tlhIngan SaHchoHbej.

DuH cha': ghoqwI' po'qu' ghaH. DuH wa' HarmeH 'eSSIm, tlhIbwI' Dachu'taH 'ach Qu'DajvaD ram QaghmeyHeyvetlh.

latlh DuH SImlaHbe' 'eSSIm. teHchugh DuH wa', vaj lI'laH. DIvI'vaD De' ngeb noblaH. teHchugh DuH cha', rap ghu'. ghoqwI' ngoQ ngu'meH bejnIS 'eSSIm. De'wI' chu' 'ej QI'vaD jabbI'ID qonchoH. matlhchu' 'e' tob neH.

No comments:

Post a Comment