'ay' loSmaH Soch

"toH, Hota'ro' lagh," jatlhqa' HoD. "chorgh rep ret DaSonlu'ta'. taghDI' yaH poHlIj bIvumrupmeH DaH pa'lIj yIjaH 'ej yIQongchoH."

HoD mIn bej Hota'ro' jatlhtaHvIS. "mIch loSDaq pa'wIj tu'lu'."

tlhuHHa' Hoch net QoylaH. ghaytan meHDaq mImbe'pu'chugh Hota'ro' QongtaHvIS Hegh.

"ghIrel pa' yItlhap," jatlh HoD. "ngaQbe'." Duj De' nejmeH HoD, ghIrel pa' ngaQHa'moHta'. mej Hota'ro'. qabDajDaq reghtaH QIHHom.

ba'choH ghutar. ghopDu'Daj Qorgh. laH tobmeH jatlh HoD, "begh pat yIcha'."

SeHlaw Sen ghutar 'ej HaStaDaq begh pat leghlu'. Qapbe'taH nIH begh. "ghaytan naDevvo' vItI'laH." jatlh HoD. ghIq "'ungya, DuSonta' Hung yaS. HItlhej." HoD pa' lujaH.

"yIba'," jatlh HoD. "DaHjaj batlh bIvang je. Ha'qujlIj nge'pu'DI' Hota'ro' bIqeH 'e' vIpIH 'ach SujIjchu'. SoHmo' moch tlhochmeH mIw ghojlaHbej. Qu' vIta'laHbe'bogh Data'ta'. qanaD neH vIneH 'ach qatlh puqpu' DatungHa'moH? tlham Dachu'Ha' jay'? QIp! HeghlaH vay'!"

"reH Saghqu' Hota'ro'. vIHurghmoHDI' Haghqu' 'ej leSlaw'. vIqun vIneHbe'."

"bIqunqangbe'pu'mo' vIqunnIS. wa'logh DabIjqangba'pu'. nuq jatlh DaqIppa'?"

"jatlh muqIp HoD 'e' vIqotlh. vIlob vIneHqu'. HIqIp."

yay' HoD. "bInep! vIHoHbe'meH bInep. vIHoHbe' 'e' vIlay'. lo'laHbej. nuq jatlh?"

"jInepbe'. Dutoy' neHqu'law'."

"Huj be'vetlh ghob. chaq nuv SeHmeH tuHmoH ghIq pegh. Quj'a' Qujlaw'. 'a mutoy'qangmo' jIbel. bIQongpa' ghe'naQ bom yIQoy." jatlh vajar.

nov bom bomlI' Mahoun ghogh 'e' lu'Ij. ghelmoH 'a jotmoH je. HoSghaj QoQ. 'IjtaHvIS tlhoS boQbogh vIghro''a' luleghlaH.


rInpu'DI' bom jatlh yaS wa'DIch, "'a nuq bop bom?"


"vISovbe'," jang HoD. "'ach vISovchoH 'e' vIHech."

No comments:

Post a Comment