Beginners' Summary - Volume 3

DujDajDaq vem tlhIngan HoD.
Duj Qotlhlu'pu' 'e' Sov.
meHDaq DeghwI', yaS wa'DIch, Hung yaS je lutu'lu'.
yIntaHmo' tlhInganpu', lopchoH.
HIq lutlhutlh.

QomchoH Duj.
QapHa'choHpu' wa' vIj.
pIvghor Qaw'laHmo' Qobqu' ghu'.
SeH yaS wa'DIch 'e' nID.
Sengvam ghov DeghwI'.
vIj SeHlaH DeghwI'. Qap.

ghuHmoH latlh ghun.
nuDchoH Hung yaS, logh Sut tuQtaHvIS.
nuDtaHvIS Dej Som.
lojmo' yInroHDaj, Heghpu' 'e' luHar latlhpu'.

QapHa'choH latlh vIj.
SeHlaHbe' DeghwI'.

Qapbe' noch.
Heghbe'pu' Hung yaS.
Duj Som HurDaq vIj tI'.
ghopDu'Daj meQmoH 'ej taDmoH.

batlh vangta' Hoch jatlh HoD.


Comprehension Questions

chay' lop tlhInganpu'?
Heghpu' Hung yaS qatlh 'e' luHar tlhInganpu'?
nuqDaq ghaH DeghwI''e' vIj tI'taHvIS?
nuqDaq ghaH Hung yaS'e' vIj tI'taHvIS?
rIQ'a' Hung yaS?


Speculation Questions

qatlh Dej Som?
DaH chay' SuvlaH Hung yaS?
nuq jatlh HoD cheghDI' Hung yaS?

No comments:

Post a Comment